ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის შემადგენლობაშია ადამიანური რესურსების პოლიტიკის მართვისა და ანალიზის სამმართველო.

დეპარტამენტის ფუნქციებია: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და საერთო სასამართლოებისათვის საკადრო პოლიტიკის და ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავება; საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა და საბჭოს აპარატის მოსამსახურეთა პირადი საქმეების შედგენა და წარმოება; საერთო სასამართლოების აპარატის მოსამსახურეთა და სტაჟიორთა საკადრო აღრიცხვა დასაინფორმაციო ბანკის მართვა; საკადრო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოსამსახურეთა სამუშაოს ანალიზის საფუძველზე სამუშაოს შესრულების შეფასების კრიტერიუმების დადგენა, შედეგების დადგენა და დასკვნების მომზადება. ორგანიზებას უწევს მოხელეთა შერჩევის პროცესს ვაკანტურ თანამდებობათა დასაკავებლად, კანონმდებლობით გათვალისწინებული კონკურსისა და ატესტაციის ორგანიზება და ჩატარება; იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან ერთად მოხელეთა პროფესიული გადამზადების ორგანიზება; საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საქმიანობა; ახორციელებს მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მოწყობასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციულ საქმიანობას; ამზადებს დოკუმენტაციას საბჭოს წევრებისა და აპარატის მოხელეებისათვის სახელმწიფო სოციალურ წოდებათა მინიჭების და საპენსიო საბუთების გაფორმების თაობაზე; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომების ჩატარების ორგანიზება; შინაგანაწესის შემუშავება, თანამშრომელთა შრომის დისციპლინის კონტროლი, შემოწმების შედეგად მიღებული დასკვნის წარდგენა იუსტიციის საბჭოს მდივნისთვის; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებებისა და საბჭოს მდივნის ბრძანებების რეესტრის წარმოება.