6. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #6 (2004) გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი განხილვის და სასამართლო პროცესში მოსამართლის როლის შესახებ დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების გათვალისწინებით