5. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #5 (2003) ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშვნასთან დაკავშირებით არსებული სამართლისა და პრაქტიკის შესახებ