3. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #3 (2002) მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების თანამდებობსათან შეუფერებელი ქცევისა და მიუკერძოებლობის შესახებ