2. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #2 (2001) სასამართლოების დაფინანსებისა და მართვის შესახებ, სასამართლო კორპუსის ეფექტიანობისა და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის გათვალისწინებით