2019 წელი

27 დეკემბერი 1/369

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 13 დეკემბრის №1/343 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 დეკემბერი 1/368

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჭუნიაშვილის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/367

მედიატორის საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ

27 დეკემბერი 1/366

სასამართლო მედიაციის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

26 დეკემბერი 1/365

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

26 დეკემბერი 1/364

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

26 დეკემბერი 1/363

გ. ბუხრაშვილის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/362

ბ. სტურუას მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/361

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

26 დეკემბერი 1/360

მცხეთის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ბ. სტურუას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 დეკემბერი 1/359

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/358

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/357

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

20 დეკემბერი 1/356

ბ. შონიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/355

ბ. სტურუას მცხეთის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/354

თ. ჭუნიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/353

ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/352

მ. ცაცუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 დეკემბერი 1/351

საქართველოს საერთო სასამართლოებისთვის მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 დეკემბერი 1/350

ვ. მშვენიერაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 დეკემბერი 1/349

შ. კაკაურიძის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 დეკემბერი 1/348

სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო ქონების იჯარის უფლებით გაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

13 დეკემბერი 1/347

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

13 დეკემბერი 1/346

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

13 დეკემბერი 1/345

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

13 დეკემბერი 1/344

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

13 დეკემბერი 1/343

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

13 დეკემბერი 1/342

„მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 24 მაისის №1/52 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

13 დეკემბერი 1/341

ნ. ქადაგიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/340

გ. მიქაუტაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/339

ლ. მიქაბერიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/338

ვ. კაკაბაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/337

თ. ზამბახიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/336

მ. ერემაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 დეკემბერი 1/335

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 დეკემბერი 1/334

გ. ბუხრაშვილისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

10 დეკემბერი 1/333

მოსამართლეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

10 დეკემბერი 1/332

. ცერცვაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/331

დ. დევიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/330

ს. გაგნიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/329

ვ. ბუგიანიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/328

მ. ენუქიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/327

ნ. ჭალიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/326

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

10 დეკემბერი 1/325

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 დეკემბერი 1/324

ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 დეკემბერი 1/323

მედიატორთა ერთიან რეესტრში რეგისტრირებულ პირთა პირველი კრების რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

10 დეკემბერი 1/322

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახე

10 დეკემბერი 1/321

იჯარის ხელშეკრულების დადებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

6 დეკემბერი 1/320

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის №1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6 დეკემბერი 1/319

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 დეკემბერი 1/318

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიებისშმადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 დეკემბერი 1/317

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ლ. ჭინჭარაულის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ განწესების შესახებ

6 დეკემბერი 1/316

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

6 დეკემბერი 1/315

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტციიის უმაღლესი საბჭოს 217 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 დეკემბერი 1/314

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის ვ. როინიშვილისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

6 დეკემბერი 1/313

დ. გელაშვილის ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

6 დეკემბერი 1/312

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

29 ნოემბერი 1/311

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 22 ნოემბრის №1/294 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/310

ბ. სტურუასათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 ნოემბერი 1/309

ს. მეთოფიშვილისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 ნოემბერი 1/308

ნ. მარსაგიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

29 ნოემბერი 1/307

„ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 4 მარტის №1/103 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

29 ნოემბერი 1/306

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/305

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო კოლეგიის მოსამართლე ს. მეთოფიშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ნოემბერი 1/304

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. მარსაგიშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ნოემბერი 1/303

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №1/93 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29 ნოემბერი 1/302

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 18 მარტის №1/152 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/301

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/300

მედიატორთა ერთიან რეესტრში კანდიდატთა რეგისტრაციის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/299

„გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის №1/128 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

29 ნოემბერი 1/298

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 9 ივლისის №1/155 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

22 ნოემბერი 1/297

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის საბიუჯეტო განაცხადის წარდგენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

22 ნოემბერი 1/296

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/295

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების ჩარიცხვის შესახებ

22 ნოემბერი 1/294

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

22 ნოემბერი 1/293

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 ნოემბერი 1/292

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ნ. მარსაგიშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

22 ნოემბერი 1/291

დ. გელაშვილის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/290

დ. კეკენაძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/289

ზ. შარაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/288

ხ. ნადიბაიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/287

მ. კუთხაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/286

მ. მესხიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/285

ლ. მილდენბერგერის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/284

თ. სიხარულიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/283

ვ. მშვენიერაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/282

შ. წიქარიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/281

ე. ყანჩელის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/280

ს. ჩხაიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/279

გ. ბერაიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/278

ი. კვაჭანტირაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ნოემბერი 1/277

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

22 ნოემბერი 1/276

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 ნოემბერი 1/275

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხის, აპარატის მოხელეთა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 ნოემბერი 1/274

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 ნოემბერი 1/273

მედიატორთა ერთიან რეესტრში რეგისტრაციის მსურველ კანდიდატთა განცხადებების მიღების ვადის განსაზღვრისა და წარსადგენი განცხადების ფორმის დამტკიცების შესახებ

8 ნოემბერი 1/272

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის მოთხოვნის წარდგენაზე სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

31 ოქტომბერი 1/271

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

25 ოქტომბერი 1/270

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/269

„ა. ესოიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის №1/169 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/268

„მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის №1/170 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/267

„გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/188 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/266

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 ოქტომბერი 1/265

რ. ნადარაიას საპროკურორო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/264

ი. შენგელიას საპროკურორო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ

17 ოქტომბერი 1/263

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირთა კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ

11 ოქტომბერი 1/262

ქ. ჯაჭვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/261

შ. ჯანხოთელის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/260

თ. ხაჟომიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/259

მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/258

თ. ძიმისტარაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/257

ლ. ჩხიკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/256

მ. ჩუბინიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/255

გ. ქაშაკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/254

ა. ჩოგოვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/253

შ. ყაველაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/252

ს. ღურწკაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/251

ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/250

გ. ქირიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/249

ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/248

მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/247

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/246

დ. პაპუაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/245

ა. ოგანესიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/244

ლ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/243

ლ. მიქავას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/242

დ. მეტრეველის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/241

დ. მგელიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/240

ზ. მარუაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/239

ბ. კოჭლამაზაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/238

ჯ. კოპალიანის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/237

მ. კაპანაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/236

თ. ზამბახიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/235

ლ. თოდუას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/234

ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/233

ა. ესოიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/232

ნ. ელიეშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/231

ნ. დარასელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/230

ნ. გერგაულის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/229

ლ. ბესტავაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/228

თ. ბერაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/227

თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/226

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/225

მ. შოშიაშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/224

მ. ფუხაშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/223

ქ. დუგლაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

11 ოქტომბერი 1/222

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 ოქტომბერი 1/221

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 ოქტომბერი 1/220

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 ოქტომბერი 1/219

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

30 სექტემბერი 1/218

მედიატორთა ერთიანი რეესტრის ფორმის დამტკიცების შესახებ

30 სექტემბერი 1/217

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 სექტემბერი 1/216

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 სექტემბერი 1/215

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

23 სექტემბერი 1/214

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 სექტემბერი 1/213

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის №1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 სექტემბერი 1/212

„გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის №1/127 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 სექტემბერი 1/211

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 სექტემბერი 1/210

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 4 სექტემბრის №1/199 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 სექტემბერი 1/209

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 სექტემბერი 1/208

„ბ. სტურუას ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 2 აპრილის №1/167 ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

18 სექტემბერი 1/207

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით მიღებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

18 სექტემბერი 1/206

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

18 სექტემბერი 1/205

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

18 სექტემბერი 1/204

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 4 სექტემბრის №1/199 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 სექტემბერი 1/203

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 სექტემბერი 1/202

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურის დაწყების შესახებ

17 სექტემბერი 1/201

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 4 სექტემბრის №1/199 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 სექტემბერი 1/200

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 25 ივნისის №1/199 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 სექტემბერი 1/199

ოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

4 სექტემბერი 1/198

რ. კახიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/197

ა. გოგუაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/196

მ. ღვინიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/195

ბ. სტურუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/194

ნ. თარაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/193

მ. ჯორბენაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/192

მ. გველესიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/191

გ. მაკარიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/190

მ. გიგაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/189

ნ. ჭიჭილეიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/188

ლ. თავართქილაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 სექტემბერი 1/187

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

15 აგვისტო 1/186

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე

15 აგვისტო 1/185

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

15 აგვისტო 1/184

"თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის N I/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 აგვისტო 1/183

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

15 აგვისტო 1/182

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ხათაშვილის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 აგვისტო 1/181

გ. ლონდარიძის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 აგვისტო 1/180

მ. ისაევის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 აგვისტო 1/179

მ. ჩინჩალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

15 აგვისტო 1/178

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

15 აგვისტო 1/177

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის საბიუჯეტო განაცხადის წარდგენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

16 ივლისი 1/176

„ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 5 ივნისის №1/186 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

16 ივლისი 1/175

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/174

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/173

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/172

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/224 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/171

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/223 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/170

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/220 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/169

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №1/331 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/168

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

12 ივლისი 1/167

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. მიქაბერიძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 ივლისი 1/166

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნ. დარასელიას ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 ივლისი 1/165

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ვ. კაკაბაძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

9 ივლისი 1/164

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/163

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

9 ივლისი 1/162

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის ნ. სხირტლაძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

9 ივლისი 1/161

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის მ. ვაჩაძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

9 ივლისი 1/160

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

9 ივლისი 1/159

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/158

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/157

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დ. ახალბედაშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

9 ივლისი 1/156

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გ. ბადრიაშვილის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

9 ივლისი 1/155

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ივლისი 1/154

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/153

ბ. შონიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/152

ნ. მარგველაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/151

ნ. ჩახნაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითო განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/150

ლ. გელოვანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითო განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/149

ი. ლაბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/148

გ. დიდავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/147

ვ. ფილიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/146

ი. მაშანეიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/145

ხ. კიკილაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/144

ნ. დარასელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/143

ლ. მიქაბერიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/142

ლ. მამულაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/141

ვ. კაკაბაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 ივლისი 1/140

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 25 ივნისის №1/139 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 ივნისი 1/139

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

25 ივნისი 1/138

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 ივნისი 1/137

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

20 ივნისი 1/136

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების შესახებ

20 ივნისი 1/135

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/134

სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის ჩატარების შესახებ

20 ივნისი 1/133

„სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 17 დეკემბრის №1/290 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/132

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/131

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. მარსაგიშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/130

გ. ზვიადაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

20 ივნისი 1/129

გ. დარახველიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

20 ივნისი 1/128

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

20 ივნისი 1/127

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 ივნისი 1/126

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/223 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/125

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. მარგველაშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/124

ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ნ. ჯოხაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 ივნისი 1/123

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

20 ივნისი 1/122

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ი. ტყეშელაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/121

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. შარაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/120

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. დევიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/119

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გ. დიდავას თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/118

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ლ. მაღლაკელიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/117

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ნ. გუდაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/116

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. შიოშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/115

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე გ. კერატიშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/114

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ი. აღნიაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ივნისი 1/113

ლ. ჭინჭარაულის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/112

მ. ცაცუას მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/111

ე. პართენიშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/110

ნ. მერაბიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/109

ი. ზარქუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 ივნისი 1/108

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ კანდიდატთა შერჩევის პროცედურაში მონაწილეთა პირთა კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ

31 მაისი 1/107

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 მაისი 1/106

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 მაისი 1/105

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე მ. ლომიძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

31 მაისი 1/104

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 მაისი 1/103

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

31 მაისი 1/102

„საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის პ. სილაგაძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 8 ოქტომბრის №1/262 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

31 მაისი 1/101

გ. არევაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/100

ხ. ნადიბაიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/99

ხ. არდაზიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/98

ნ. ყანჩაველის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/97

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/96

ნ. მარგველაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/95

ლ. თედორაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/94

ლ. გურგუჩიანის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/93

დ. ახალბედაშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/92

ბ. ტაბაღუას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/91

ბ. ბუგიანიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მაისი 1/90

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახე

31 მაისი 1/89

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

31 მაისი 1/88

მოსამართლე დავით ლონგურაშვილთან დაკავშირებით დახმარების გაცემის თაობაზე

24 მაისი 1/87

მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე ზოგიერთი კანდიდატისათვის მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

24 მაისი 1/86

ნ. გიგიტაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/85

ლ. გურგუჩიანის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/84

ა. ლომიძის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/83

რ. კახიძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/82

მ. ნოზაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/81

ხ. ნადიბაიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/80

ე. პართენიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/79

მ. ცერცვაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახე

24 მაისი 1/78

ფ. ფურცხვანიძის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/77

ი. აბშილავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/76

ლ. ჭინჭარაულის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/75

დ. კეკენაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/74

მ. ჩიტაშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/73

ნ. მარგველაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/72

კ. გოცირიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/71

ჯ. ბეჟანიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/70

ლ. ორკოდაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/69

ე. გაბრიჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/68

გ. არევაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/67

ე. ტუკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/66

ბ. ტაბაღუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/65

ზ. მარტიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/64

გ. მიქაუტაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/63

ნ. მარსაგიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/62

ლ. თედორაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/61

პ. სილაგაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/60

ვ. მრელაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/59

ბ. ბუგიანიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/58

მ. გოგიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/57

დ. ახალბედაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/56

ნ. ყანჩაველის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/55

ხ. არდაზიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 მაისი 1/54

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

24 მაისი 1/53

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 მაისი 1/52

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

17 მაისი 1/51

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

17 მაისი 1/50

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 მაისი 1/49

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე ი. შენგელიას სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

17 მაისი 1/48

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე მ. გაბინაშვილის საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

17 მაისი 1/47

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 მაისი 1/46

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

17 მაისი 1/45

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

10 მაისი 1/44

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 მარტის 1/152 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 მაისი 1/43

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცედურის დაწყების შესახებ

6 მაისი 1/42

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

6 მაისი 1/41

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამეტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში მონაწილეობისათვის წარსადგენი განცხადების ფორმის, კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას გამოსაყენებელი რეკომენდაციის სტანდარტული ფორმისა და სპეციალური კითხვარის და მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ

6 მაისი 1/40

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

6 მაისი 1/39

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

22 აპრილი 1/38

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/224 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 აპრილი 1/37

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე ნ. კალანდაძის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

22 აპრილი 1/36

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 აპრილი 1/35

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

22 აპრილი 1/34

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 აპრილი 1/33

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. აკობიას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აპრილი 1/32

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 აპრილი 1/31

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1 აპრილი 1/30

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1 აპრილი 1/29

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №1/93 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

1 აპრილი 1/28

2019 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სავალდებულო დაზღვევის ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

11 მარტი 1/27

ყოფილი მოსამართლე ო. ჯორბენაძის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე

11 მარტი 1/26

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 მარტი 1/25

ზ. კვარაცხელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 მარტი 1/24

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მიღების შესახებ

4 მარტი 1/23

ვ. მრელაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 მარტი 1/22

„თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 თებერვალი 1/21

„ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/182 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 თებერვალი 1/20

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 თებერვალი 1/19

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 თებერვალი 1/18

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

14 თებერვალი 1/17

კ. გოცირიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 თებერვალი 1/16

ე. პართენიშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 თებერვალი 1/15

მ. ჯორბენაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/14

ნ. ხუჯაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/13

ს. შაინიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/12

ი. მაშანეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/11

ლ. თედორაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/10

გ. ბერაიას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/9

ე. არეშიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

14 თებერვალი 1/8

ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 თებერვალი 1/7

"საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის №1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 თებერვალი 1/6

"საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №1/89 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28 იანვარი 1/5

ც. დევრისაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დანიშვნის შესახებ

21 იანვარი 1/4

ი. გოცირიძის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ

21 იანვარი 1/3

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 იანვარი 1/2

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 მარტის №1/152 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 იანვარი 1/1

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით მიღებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ