2017 წელი

27 დეკემბერი 1/333

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

27 დეკემბერი 1/332

ლ. დუიშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

27 დეკემბერი 1/331

გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი 1/330

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 დეკემბერი 1/329

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 დეკემბერი 1/328

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის №1/322 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

18 დეკემბერი 1/327

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე რ. კაჭკაჭაშვილის დაშვების შესახებ

18 დეკემბერი 1/326

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

18 დეკემბერი 1/325

ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ

18 დეკემბერი 1/324

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

11 დეკემბერი 1/323

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 დეკემბერი 1/322

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

5 დეკემბერი 1/321

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით მიღებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

5 დეკემბერი 1/320

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

5 დეკემბერი 1/319

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ცაცუას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

5 დეკემბერი 1/318

გ. ჯეირანაშვილისათვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

27 ნოემბერი 1/317

„საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №1/225 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 ნოემბერი 1/316

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 ნოემბერი 1/315

ა. ხუროძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

20 ნოემბერი 1/314

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ნოემბერი 1/313

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსისმეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

20 ნოემბერი 1/312

ქ. ცინცაძის დამოუკიდებელ ინსპექტორად არჩევის შესახებ

6 ნოემბერი 1/311

„მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/182 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/310

„ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 3 ივლისის №1/220 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/309

„ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 3 ივლისის №1/219 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/308

„ლ. მეშველიანის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/183 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/307

„დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/177 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/306

„მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 19 ივნისის №1/203 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/305

„ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 19 ივნისის №1/205 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/304

„დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 ივნისის №1/176 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

6 ნოემბერი 1/303

ვ. ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/302

„ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის №1/126 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/301

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/207-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 ოქტომბერი 1/300

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/299

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კახიძისთვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/298

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. აბშილავასთვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/297

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ე. ტუკვაძისთვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/296

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ე. გაბრიჩიძისთვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/295

მ. ხოლოაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/294

მ. ჭედიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/293

შ. წიქარიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/292

ვ. წიკლაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახე

20 ოქტომბერი 1/291

ს. ჩხაიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/290

თ. ჩიხლაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/289

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/288

ე. ყანჩელის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/287

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/286

მ. სულხანიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/285

თ. სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/284

მ. სვიანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/283

ს. პავლიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/282

მ. ნიკაჭაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/281

ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/280

ლ. მეშველიანის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/279

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/278

ქ. კუჭავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/277

ლ. კალიჩენკოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/276

ვ. კაკაბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/275

გ. თოთოსაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/274

მ. თეთრაულის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/273

თ. ეცადაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/272

მ. ერემაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/271

მ. ენუქიძის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/270

მ. გორგოძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/269

გ. გოგიჩაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/268

გ. გოგიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/267

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/266

მ. გველესიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/265

დ. გელაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/264

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/263

თ. ბურჯანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/262

თ. ალანიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/261

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/260

2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/259

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/258

ო. ჯორბენაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

2 ოქტომბერი 1/256

თ. გოგოხიასათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 ოქტომბერი 1/255

ბ. შონიასათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

25 სექტემბერი 1/254

„საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) სისტემაში სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 15 ივლისის №1/118 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

18 სექტემბერი 1/253

საერთო სასამართლოების ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის განვითარების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

18 სექტემბერი 1/252

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

18 სექტემბერი 1/251

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საერთო სასამართლოებში სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

11 სექტემბერი 1/250

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 აგვისტო 1/249

ნ. კორძაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 ივლისი 1/248

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

31 ივლისი 1/247

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 ივლისი 1/246

რ. კახიძისათვის ცაგერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

31 ივლისი 1/245

ლ. თედორაძისათვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

24 ივლისი 1/244

„თ. გოგოხიას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №1/398 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

24 ივლისი 1/243

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/242

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს წევრობის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ

24 ივლისი 1/241

„საერთო სასამართლოებში ელექტრონული საქმისწარმოების ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 6 დეკემბრის №1/209 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/240

„საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) სისტემაში სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 15 ივლისის №1/118 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/239

„სასამართლოს მანდატურის სამსახურის ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/203-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/238

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/237

,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/236

ბ. შონიასათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

24 ივლისი 1/235

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

24 ივლისი 1/234

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

24 ივლისი 1/233

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვის შესახებ

24 ივლისი 1/232

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 ივლისი 1/231

თ. გოგოხიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივლისი 1/230

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

17 ივლისი 1/229

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

17 ივლისი 1/228

ზ. ხარებავას იურიდიული დახმარების სამსახურის საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ

17 ივლისი 1/227

„საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პარლამენტის/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არჩეული/დანიშნული წევრისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის №1/127 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 ივლისი 1/226

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 ივლისი 1/225

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე ა. ძაბუნიძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

3 ივლისი 1/224

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

3 ივლისი 1/223

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ზ. ხარებავასათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

3 ივლისი 1/222

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ი. გელაშვილისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

3 ივლისი 1/221

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ნ. ჯანეზაშვილისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

19 ივნისი 1/220

ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ივნისი 1/219

ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ივნისი 1/218

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 ივნისი 1/217

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის შ. ქადაგიძისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ


19 ივნისი 1/216

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ვ. თორდიასთვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

19 ივნისი 1/215

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ვ. მჭედლიშვილისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

19 ივნისი 1/214

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის კ. სოფრომაძისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

19 ივნისი 1/213

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გ. მამულაშვილისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ


19 ივნისი 1/212

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ე. გოცირიძისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების შესახებ

19 ივნისი 1/211

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს წევრობის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ

19 ივნისი 1/210

სსიპ - საერთო სასამრთლოების დეპარტამენტისათვის დანამატების დაწესებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

19 ივნისი 1/209

"საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N1/227 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ივნისი 1/208

"თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის N1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


19 ივნისი 1/207

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ივნისი 1/206

მ. ცერცვაძისათვის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ივნისი 1/205

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ივნისი 1/204

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ივნისი 1/203

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ივნისი 1/202

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე მ. გაბინაშვილის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 ივნისი 1/201

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის 1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


12 ივნისი 1/200

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის 1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 ივნისი 1/199

„საერთო სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N1/226 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 ივნისი 1/198

"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 თებერვლის N1/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 ივნისი 1/197

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით მიღებაზე სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

12 ივნისი 1/196

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კაპანაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ივნისი 1/195

გ. გოცირიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

12 ივნისი 1/194

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

5 ივნისი 1/193

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ცანავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


5 ივნისი 1/192

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

5 ივნისი 1/191

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 ივნისი 1/190

თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლე დ. მეტრეველის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

5 ივნისი 1/189

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გ. ქაშაკაშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

5 ივნისი 1/188

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/187

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის 1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 ივნისი 1/186

ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/185

თ. სიხარულიძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/184

ი. ყიფიანის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/183

ლ. მეშველიანის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/182

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/181

ვ. ხუჭუას თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/180

ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/179

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/178

თ. ლეონიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/177

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ივნისი 1/176

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/175

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 მაისი 1/174

ნ. მარსაგიშვილისათვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 მაისი 1/173

დ. ახალბედაშვილისათვის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 მაისი 1/172

ვ. ბუგიანიშვილისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 მაისი 1/171

ბ. შონიასათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 მაისი 1/170

მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/169

ა. ესოიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


29 მაისი 1/168

ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


29 მაისი 1/167

მ. ჩინჩალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/166

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

29 მაისი 1/165

ვ. ცერცვაძისათვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოისლების შეწყვეტის შესახებ

29 მაისი 1/164

„საერთო სასამართლოების სისტემაში სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობის უფლების მქონე თანამდებობის პირთა განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 12 ოქტომბრის 1/163 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 მაისი 1/163

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 მაისი 1/162

2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

22 მაისი 1/161

ქ. ჯაჭვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/160

თ. ხაჟომიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/159

შ. ყაველაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/158

ი. ღლონტის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/157

გ. ქირიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/156

გ. ქაშაკაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/155

მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/154

მ. სვიანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/153

თ. სვანიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/152

ლ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/151

შ. ნიკურაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/150

მ. ლომიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/149

რ. ნადარაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/148

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/147

ლ. მიქავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/146

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/145

ლ. თოდუას ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/144

ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/143

ნ. დარასელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/142

ლ. გურგუჩიანის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/141

დ. გელაშვილის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/140

ი. ბონდარენკოს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/139

თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/138

დ. ახალბედაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მაისი 1/137

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

11 მაისი 1/136

რ. ნადოის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/135

ლ. კოხრეიძის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/134

გ. ჩემიას რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/133

გ. ლობჟანიძის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/132

ბათუმის სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ლ. თავართქილაძის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/131

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. ღვინიაშვილის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/130

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. მესხიშვილის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/129

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. ცაცუას რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/128

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ბიჭიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/127

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოცირიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/126

ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. სიხარულიძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/125

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო სამეთა კოლეგიის მოსამართლე ე. ტუკვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/124

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო სამეთა კოლეგიის მოსამართლე ლ. ავალიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 მაისი 1/123

დ. გელაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/122

მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/121

ლ. ბესტავაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/120

ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/119

მ. კაპანაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/118

დ. გოგატიშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/117

ც. როხვაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/116

დ. ახალბედაშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/115

მ. ოშხარელის მცხეთის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/114

მ. წიკლაურის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/113

თ. კაპანაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/112

შ. ნიკურაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/111

დ. პაპუაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/110

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/109

ნ. გერგაულის გორის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/108

ჯ. კოპალიანის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/107

ლ. თოდუას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/106

ა. ოგანესიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/105

ა. ესოიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/104

ლ. გურგუჩიანის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/103

მ. ჩუბინიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/102

ლ. გელოვანის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/101

თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/100

ლ. ჩხიკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/99

გ. ქაშაკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/98

ლ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/97

დ. მგელიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/96

ბ. კოჭლამაზაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/95

ნ. ელიეშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/94

შ. ჯანხოთელის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/93

ა. ჩოგოვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/92

ს. ღურწკაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/91

ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/90

ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/89

ც. სირბილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/88

მ. სვიანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/87

ზ. მარუაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/86

ნ. მამულაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/85

ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/84

ვ. დობორჯგინიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/83

თ. ბერაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/82

ქ. ჯაჭვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/81

დ. მეტრეველის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/80

თ. ხაჟომიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/79

ი. ღლონტის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/78

ვ. მშვენიერაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/77

ნ. დარასელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/76

ლ. გოგიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/75

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/74

ლ. მიქავას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/73

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/72

შ. ყაველაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/71

რ. ნადარაიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/70

მ. ისაევის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/69

გ. ქირიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/68

ო. სიჭინავას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/67

თ. ზამბახიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/66

ი. ბონდარენკოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/65

თ. ძიმისტარაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/64

მ. ცისკაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/63

მ. ჩინაჩალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/62

მ. ლომიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/61

ი. თოდუას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 მაისი 1/60

მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

8 მაისი 1/59

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და მისი აპარატის მოხელეებისათვის სპეციალური წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ

8 მაისი 1/58

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

8 მაისი 1/57

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

1 მაისი 1/56

საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

1 მაისი 1/55

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

21 აპრილი 1/54

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დ. მგელიაშვილის დაშვების შესახებ

21 აპრილი 1/53

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ნ. კალანდაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/52

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ს. გაგნიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/51

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. ცაცუას თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/50

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ბიჭიას თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/49

გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ლ. დარბაიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/48

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. მესხიშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/47

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ლეონიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/46

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ლ. თავართქილაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/45

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. ბუაჩიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 აპრილი 1/44

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

11 აპრილი 1/43

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე ზოგიერთი კანდიდატის დაშვების შესახებ

31 მარტი 1/42

„ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 28 ნოემბრის №1/346 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

31 მარტი 1/41

ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/40

ლ. ჩხიკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/39

ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/38

ი. თოდუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/37

თ. ძიმისტარაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/36

თ. ზამბახიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი 1/35

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 მარტი 1/34

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 მარტი 1/33

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 მარტი 1/32

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

24 მარტი 1/31

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს შენობის დემონტაჟის განხორციელებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

24 მარტი 1/30

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

24 მარტი 1/29

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 მარტი 1/28

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

13 მარტი 1/27

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

13 მარტი 1/26

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

6 მარტი 1/25

„სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის №1/24 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 თებერვალი 1/24

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

17 თებერვალი 1/23

„მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი კომიტეტის შექმნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის №1/192 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 თებერვალი 1/22

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის №1/227 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 თებერვალი 1/21

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 თებერვალი 1/20

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 თებერვალი 1/19

საერთო სასამართლოების ინტრანეტის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ

3 თებერვალი 1/18

„საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) სისტემაში სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 15 ივლისის №1/118 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 თებერვალი 1/17

2017 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სავალდებულო დაზღვევის ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

3 თებერვალი 1/16

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

13 იანვარი 1/15

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის დანამატების დაწესებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

9 იანვარი 1/14

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

9 იანვარი 1/13

შ. ჯანხოთელის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/12

მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/11

მ. წიკლაურის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/10

ა. ჩოგოვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/9

ს. ღურწკაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/8

ლ. ტყემალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/7

გ. სულაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/6

დ. პაპუაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/5

დ. მგელიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/4

გ. ლობჟანიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/3

ბ. კოჭლამაზაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/2

ნ. ელიეშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 იანვარი 1/1

თ. ბერაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ