2016 წელი

30 დეკემბერი 1/288

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 დეკემბერი 1/287

,,ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 დეკემბერი 1/286

,,საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 დეკემბერი 1/285

სასამართლო მედიაციის პროცესის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ

30 დეკემბერი 1/284

იჯარის ხელშეკრულების დადებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

30 დეკემბერი 1/283

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

30 დეკემბერი 1/282

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

30 დეკემბერი 1/281

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

9 დეკემბერი 1/280

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

2 დეკემბერი 1/279

"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 თებერვლის N1/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 დეკემბერი 1/278

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის #1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ნოემბერი 1/277

თ. ქათამაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 ოქტომბერი 1/276

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


31 ოქტომბერი 1/275

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

31 ოქტომბერი 1/274

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

31 ოქტომბერი 1/273

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მიღების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/272

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ნ. ჯანხოთელის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/271

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე მ. ღვინიაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/270

გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. შარაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/269

გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გ. დადეშქელიანის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/268

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გ. ფუტკარაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/267

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ც. კიკვაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/266

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ლ. მიქაბერიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/265

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. ჭიჭილეიშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/264

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე ხ. ხომერიკის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/263

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე მ. მეშველიანის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/262

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე ნ. ნაზღაიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

28 ოქტომბერი 1/261

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე გ. მიროტაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

17 ოქტომბერი 1/260

„საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის №1/250 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 ოქტომბერი 1/259

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

19 სექტემბერი 1/258

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 სექტემბერი 1/257

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. ონიანის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 სექტემბერი 1/256

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ს. შაინიძის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 სექტემბერი 1/255

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ი. მაშანეიშვილის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 სექტემბერი 1/254

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დ. მამისეიშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 სექტემბერი 1/253

„იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ოქტომბრის №1/160 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 სექტემბერი 1/252

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 სექტემბერი 1/251

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 სექტემბერი 1/250

საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

12 სექტემბერი 1/249

სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

12 სექტემბერი 1/248

გ. ჩემიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

5 სექტემბერი 1/247

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

5 სექტემბერი 1/246

,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 სექტემბერი 1/245

,,რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 სექტემბერი 1/244

"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 თებერვლის N1/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 სექტემბერი 1/243

მ. ენუქიძისათვის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 სექტემბერი 1/242

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე

5 სექტემბერი 1/241

ბ. სისვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/240

,,მოსამართლე ა.ესოიანისთვის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 3 მარტის #1/53-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

29 აგვისტო 1/239

თ. ხამხაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/238

ა. ოგანესიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/237

ლ. კოხრეიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/236

ა. ესოიანის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/235

ნ. გერგაულის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აგვისტო 1/234

ლ. ბესტავაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 აგვისტო 1/233

მ. ფხაკაძისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/232

ლ. მეშველიანისათვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/231

დ. მამისეიშვილისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/230

ვ. მშვენიერაძისათვის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/229

ი. შენგელიასათვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/228

მ. გაბინაშვილისათვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/227

დ. გვრიტიშვილისათვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/226

დ. გვრიტიშვილისათვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/225

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/224

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/223

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/222

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/221

„მცხეთის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/235 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 აგვისტო 1/220

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/219

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/218

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

1 აგვისტო 1/217

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 აგვისტო 1/216

"სასამართლოს მანდატურის სამსახურის ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის N1/203-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებები შეტანის თაობაზე

27 ივლისი 1/215

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

27 ივლისი 1/214

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

18 ივლისი 1/213

ი. აბშილავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/212

ნ. ჭიჭილეიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/211

შ. წიქარიძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/210

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/209

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/208

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/207

ლ. მიქაბერიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/206

ლ. მეშველიანის ქუთისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/205

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/204

ვ. კაკაბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/203

გ. თოთოსაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/202

მ. თეთრაულის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/201

მ. ერემაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/200

მ. გორგოძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატრი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/199

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/198

დ. გელაშვილის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/197

ე. გაბრიჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/196

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/195

თ. ბურჯანაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/194

დ. ბერეკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/193

თ. ალანიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივლისი 1/192

მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი კომეტეტის შექმნის შესახებ

14 ივლისი 1/191

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

14 ივლისი 1/190

დ. ბერეკაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/189

ლ. მეშველიანის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/188

ი. ტყეშელაშვილის უსთავის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/187

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/186

ე. ყანჩელის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/185

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/184

ზ. შარაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/183

დ. გელაშვილის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/182

ი. აბშილავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/181

დ. დევიძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/180

ნ. ნიკაჭაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/179

გ. დიდავას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/178

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/177

ლ. მაღლაკელიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/176

ნ. გუდაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/175

ე. გაბრიჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/174

ე. ტუკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/173

მ. ჭედიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/172

შ. წიქარიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/171

თ. ჩიხლაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/170

ნ. შიოშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/169

ლ. მიქაბერიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/168

ქ. კუჭავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/167

ვ. კაკაბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/166

გ. გოგიჩაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/165

თ. ბურჯანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/164

გ. კერატიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/163

ლ. კალიჩენკოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/162

მ. გველესიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/161

ნ. ჭიჭილეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/160

ი. აღნიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/159

მ. გორგოძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/158

ს. ჩხაიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/157

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/156

გ. გოგიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/155

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/154

მ. ხოლოაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/153

მ. თეთრაულის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/152

ვ. წიკლაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/151

თ. სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/150

გ. თოთოსაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/149

თ. ალანიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/148

მ. ერემაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 ივლისი 1/147

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 ივლისი 1/146

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრ ე. გოცირიძისათვის მადლობის გამოცხადების შესახებ

11 ივლისი 1/145

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/144

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/143

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

20 ივნისი 1/142

20 ივნისი 1/141

6 ივნისი 1/140

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

6 ივნისი 1/139

მოსამართლე კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

23 მაისი 1/138

"სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 აპრილის N1/134 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 მაისი 1/137

"საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის N1/227 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 მაისი 1/136

მართლმსაჯულების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით კომიტეტის შექმნის შესახებ

16 მაისი 1/135

"სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის 1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე28 აპრილი 1/134

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

28 აპრილი 1/133

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


28 აპრილი 1/132

ნ. ჯაშიაშვილის გურჯაანის რაიონული სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


28 აპრილი 1/131

ა. ღელეყვას სამტრედიის რაიონული სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 აპრილი 1/130

გ. გოგიჩაშვილის რუსთავის საქალაქო სასასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 აპრილი 1/129

თ. ჩიხლაძის თბილისის საქალაქო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 აპრილი 1/128

თ. ურთმელიძის თბილისის საქალაქო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 აპრილი 1/127

ე. ტუკვაძის თბილისის საქალაქო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 აპრილი 1/126

ც. სირბილაძის თბილისის საქალაქო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


28 აპრილი 1/125

დ. ჟორჟოლიანის ქუთაისის სააპელაციო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


28 აპრილი 1/124

მ. ხოლოაშვილის თბილისის სააპელაციო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


28 აპრილი 1/123

თ. თადაშვილის თბილისის სააპელაციო სასასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


25 აპრილი 1/122

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


25 აპრილი 1/121

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუკეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


25 აპრილი 1/120

,,საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #1/227 გადაწყევტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 28 მარტის 1/113 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


25 აპრილი 1/119

,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 21 მარტის 1/109 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


11 აპრილი 1/118

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

11 აპრილი 1/117

საერთო სასამართლოების ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის სრულყოფის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ


4 აპრილი 1/116

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


1 აპრილი 1/115

მ. ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 მარტი 1/114

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

28 მარტი 1/113

,,საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #1/227 გადაწყევტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


28 მარტი 1/112

,,თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 მარტის #1/28 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28 მარტი 1/111

21 მარტი 1/110

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

21 მარტი 1/109

,,თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


18 მარტი 1/108

14 მარტი 1/107

"სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის #1/456 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 მარტი 1/106

სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ

4 მარტი 1/105

გ. მიქაუტაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

4 მარტი 1/104

რ. ნადარაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

4 მარტი 1/103

ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


4 მარტი 1/102

გ. ებანოიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


4 მარტი 1/101

"თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების განსაზღვის შესახებ" საქართველოს იუტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის №1/53 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


4 მარტი 1/100

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 თებერვალი 1/99

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

29 თებერვალი 1/98

2016 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სამედიცინო მომსახურების ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

29 თებერვალი 1/97

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

29 თებერვალი 1/96

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 თებერვალი 1/95

გ. ებანოიძისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

22 თებერვალი 1/94

ე. არეშიძისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


22 თებერვალი 1/93

მამუკა ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარისა და სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 თებერვალი 1/92

"თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების განსაზღვის შესახებ" საქართველოს იუტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის №1/53 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 თებერვალი 1/91

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე მ. ჯორბენაძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/90

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

22 თებერვალი 1/89

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 თებერვალი 1/88

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 თებერვალი 1/87

ს. მეთოფიშვილისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამრთლო სხდომის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 თებერვალი 1/86

ნ. აკობიასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 თებერვალი 1/85

"თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების განსაზღვის შესახებ" საქართველოს იუტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის 1/53 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 თებერვალი 1/84

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. ხუჯაძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/83

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე რ. ხორავას საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/82

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. სანდოძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/81

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე რ. ნადარაიას საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/80

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ვ. მრელაშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/79

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ს. მეთოფიშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/78

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. მარგველაშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/77

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ვ. ლომიძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/76

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დ. კურტანიძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/75

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ე. კულულაშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/74

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე გ. თოთოსაშვილის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/73

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ე. გოგუაძის საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/72

მ. გველესიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/71

დ. გოგატიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/70

ნ. ჯორბენაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/69

მ. ჭედიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/68

ს. ჩხაიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/67

მ. კაპანაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/66

ვ. წიკლაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 თებერვალი 1/65

თ. სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


19 თებერვალი 1/64

ქ. კუჭავას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


15 თებერვალი 1/63

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

15 თებერვალი 1/62

საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხლეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის #1/227 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 თებერვალი 1/61

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 მარტის #1/28 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 თებერვალი 1/60

თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ

15 თებერვალი 1/59

რაიონულ (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

15 თებერვალი 1/58

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 თებერვალი 1/57

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

15 თებერვალი 1/56

ლ. დარბაიძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/55

რ. ხორავას სენაკის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/54

ლ. თედორაძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/53

ს. მეთოფიშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/52

რ. ნადარაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/51

ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/50

გ. ბერაიას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/49

ე. პართენიშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/48

მ. ჯორბენაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/47

ე. არეშიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/46

ნ. ხუჯაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 თებერვალი 1/45

გ. გოცირიძისთვის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

15 თებერვალი 1/44

თ. ლეონიძისათვის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

15 თებერვალი 1/43

ი. ყიფიანისთვის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

15 თებერვალი 1/42

თ. სიხარულიძისათვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრებისშესახებ

12 თებერვალი 1/41

პ. ნოზაძის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/40

ე. პართენიშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/39

ნ. ონიანის რუსთავის საქალაქოსასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/38

ნ. ჯოხაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/37

კ. გოცირიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/36

ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/35

ნ. ნემსიწვერიძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/34

ვ. ფილიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/33

ლ. დარბაიძის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/32

პ. ფხალაძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/31

გ. ბერაიას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/30

ლ. თედორაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/29

ს. შაინიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/28

ი. მაშანეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/27

მ. ჯორბენაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/26

ნ. ხუჯაძის თბილსიის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/25

რ. ხორავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/24

ნ. სანდოძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/23

რ. ნადარაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/22

ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/21

ვ. ლომიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

12 თებერვალი 1/20

ე. არეშიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

8 თებერვალი 1/19

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


3 თებერვალი 1/18

ი.მაშანეიშვილის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვების შესახებ

27 იანვარი 1/17

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

18 იანვარი 1/16

,,ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

18 იანვარი 1/15

,,საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

18 იანვარი 1/14

საქართველოს საერთო სასამართლოების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურისა და სპიკერ-მოსამართლის დებულების დამტკიცების შესახებ.

18 იანვარი 1/13

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის დანამატების დაწესებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

18 იანვარი 1/12

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

18 იანვარი 1/11

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ზოგიერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

18 იანვარი 1/10

დ. მეტრეველის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

15 იანვარი 1/9

ხ. კიკილაშვილისათვის ელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ.

15 იანვარი 1/8

,,ლ. გურგუჩიანისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 7 დეკემბრის #1/88 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

15 იანვარი 1/7

,,რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

11 იანვარი 1/6

,,თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის #1/53 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

4 იანვარი 1/5

თ. ლეონიძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

4 იანვარი 1/4

ლ. გვარამიას გალი-გულრიფშის და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

4 იანვარი 1/3

თ. სვანიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

4 იანვარი 1/2

ხ. კიკილაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.

4 იანვარი 1/1

გ. გოგინაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ.