2015 წელი

28 დეკემბერი 1/233

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარატამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემისა და საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

28 დეკემბერი 1/232

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში მოსამართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

25 დეკემბერი 1/231

ნ. მგელაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/230

ხ.კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/229

შ.სირაძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/228

ლ.ცანავას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/227

დ.კეკენაძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/ 226

ი.ყიფიანის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/225

ბ.ნიპარიშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/224

ე.ოსაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/223

მ.ბებიაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/222

ზ.ბალავაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/221

რ.კუპატაძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/220

მ.კუთხაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/219

ა.ხუროძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/218

თ.ლეონიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/217

გ.გოცირიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/216

თ.დგვარელის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/215

ც.მოსიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/214

გ. გრატიაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/213

ხ. ბოლქვაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/212

ი. შავაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/211

ნ. მარგველაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/210

ა. იაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/209

გ. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/208

თ. ლაკერბაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/207

ა. კოხრეიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/206

თ. ეცადაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/205

დ. ბერეკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/204

ლ. ავალიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/203

დ. აბჟანდაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/202

ი. კვაჭანტირაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/201

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/200

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/199

გ. გოგინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/198

მ. კაპანაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/197

ლ. გვარამიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/196

ე. ცისკარიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/195

ნ. გუჯაბიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

25 დეკემბერი 1/194

ლ. მურუსიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

21 დეკემბერი 1/192

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

15 დეკემბერი 1/191

ზოგიერთი მოსამართლისათვის სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

15 დეკემბერი 1/190

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

7 დეკემბერი 1/189

"სასამართლოს მანდატურის სამსახურის ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/203-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

7 დეკემბერი 1/188

ლ. გურგუჩიანისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ნოემბერი 1/187

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ნოემბერი 1/186

გ. მიქაუტაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

30 ნოემბერი 1/185

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

16 ნოემბერი 1/183

საქართველოს იუსტიციი უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

16 ნოემბერი 1/182

გ. მიროტაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


16 ნოემბერი 1/181

ნ. ბარბაქაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


16 ნოემბერი 1/180

გ. ქირიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ნოემბერი 1/179

ა. გოგიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ნოემბერი 1/178

გ. ტყავაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ნოემბერი 1/177

ა. ძაბუნიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ნოემბერი 1/176

შ. გეწაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ნოემბერი 1/175

სსიპ-საერთო სასამართლოების დეპარატამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


16 ნოემბერი 1/174

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


9 ნოემბრის 1/173

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ


2 ნოემბერი 1/172

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ


26 ოქტომბერი 1/171

ვ. მშვენიერაძის საპროკურორო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ


26 ოქტომბერი 1/170

ს. მეთოფიშვილის საპროკურორო საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ


19 ოქტომბერი 1/169

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

19 ოქტომბერი 1/168

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ


19 ოქტომბერი 1/167

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე19 ოქტომბერი 1/166

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


19 ოქტომბერი 1/165

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


12 ოქტომბერი 1/164

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


12 ოქტომბერი 1/163

საერთო სასამაღთლოების სისტემაში სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობის უფლების მქონე თანამდებობის პირთა განსაზღვრის შესახებ


5 ოქტომბერი 1/162

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 ოქტომბერი 1/161

„მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 28 სექტემბრის №1/156 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თოაბაზე


5 ოქტომბერი 1/160

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ


5 ოქტომბერი 1/159

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


28 სექტემბერი 1/158

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


28 სექტემბერი 1/157

"თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის N1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


28 სექტემბერი 1/156

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე


21 სექტემბერი 1/155

ნ. კობახიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/154

ი. კვაჭანტირაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/153

მ. ჩუბინიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/152

დ. ღიბრაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/151

ნ. ცეცხლაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/150

მ. კაპანაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/149

ი. ადეიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/148

ლ. კალანდაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/147

ა. იოსელიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/146

ზ. ესებუას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/145

ა. ხუროძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/144

დ. ჯუღელის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/143

ე. ცისკარიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/142

ლ. ცანავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/141

ი. ყიფიანის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/140

ნ. სანდოძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/139

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/138

ც. მოსიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/137

ი. მაშანეიშვილის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/136

გ. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/135

ლ. ლიპარტელიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/134

ა. კოხრეიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/133

ჯ. კოპალიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/132

თ. ეცადაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/131

ლ. ავალიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/130

ნ. გუჯაბიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/129

მ. ბაქრაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/128

ხ. ბოლქვაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/127

დ. ბერეკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/126

დ. აბჟანდაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 სექტემბერი 1/125

დ. გვრიტიშვილისათვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/124

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


21 სექტემბერი 1/123

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 სექტემბერი 1/122

ლ. ოთარაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 სექტემბერი 1/121

ე. ყანჩელის საერთო სასამათლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 სექტემბერი 1/120

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 სექტემბერი 1/119

"თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის N1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 სექტემბერი 1/118

"ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 თებერვლის N1/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 სექტემბერი 1/117

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის N1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


14 სექტემბერი 1/116

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

14 სექტემბერი 1/115

თ. დგვარელის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


14 სექტემბერი 1/114

მ. ხინაშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 აგვისტო 1/113

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

7 აგვისტო 1/112

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/111

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის დანამატის დაწესებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

7 აგვისტო 1/110

სიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

7 აგვისტო 1/109

„მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის _ მანტიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 8 აპრილის 1/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/108

„სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/107

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

7 აგვისტო 1/106

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრი№1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/105

გ. თოთოსაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/104

ვ. მრელაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/103

ტ. ტაბატაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/102

ა. ჩოგოვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/101

ე. ჯინჭველაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/100

ნ. ბუაჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 აგვისტო 1/99

„მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გოგატიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 19 მაისის 1/72 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

4 აგვისტო 1/98

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

4 აგვისტო 1/97

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 აგვისტო 1/96

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრი№1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ივლისი 1/95

რ. კახიძის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივლისი 1/94

ს. პავლიაშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივლისი 1/93

დ.ერქვანიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივლისი 1/92

რ. კახიძის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/91

მ. ენუქიძის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/90

დ. კურტანიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/89

ე. კულულაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/88

ა. ჩხეტიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/87

თ. ოქროპირიძის თბილისის საქალაქო სასამატლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/86

ქ. მინაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/85

დ. წერეთლის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/84

ნ. აფციაურის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 ივლისი 1/83

ს. პავლიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

23 ივლისი 1/82

"მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/209-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 ივლისი 1/81

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/2207-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 ივლისი 1/80

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის დანამატის დაწესებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

23 ივლისი 1/79

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული(საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დანამატების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 ივლისი 1/78

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 ივლისი 1/77

ნ. ონიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივლისი 1/76

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

13 ივლისი 1/75

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს იუსტიციისუმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

13 ივლისი 1/74

დ. კეკენაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

3 ივლისი 1/73

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ


3 ივლისი 1/72

ნ. კორძაძისათვის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


3 ივლისი 1/71

„სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


26 ივნისი 1/70

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 ივნისი 1/69

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


15 ივნისი 1/68

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


15 ივნისი 1/67

რ. კახიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/66

ნ. ცეცხლაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/65

მ. ხინაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/64

მ. ჩუბინიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/63

დ. ღიბრაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/62

ი. კვაჭანტირაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/61

მ. კაპანაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ

15 ივნისი 1/60

ი. ადეიშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ


15 ივნისი 1/59

„სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 5 ივნისის №1/52 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


15 ივნისი 1/58

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


10 ივნისი 1/57

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


5 ივნისი 1/56

სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ზოგიერთი ქმედების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


5 ივნისი 1/55

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


5 ივნისი 1/54


5 ივნისი 1/53

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


5 ივნისი 1/52

25 მაისი 1/51


25 მაისი 1/50

21 მაისი 1/49

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


11 მაისი 1/48

2015 წლის მაისის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

11 მაისი 1/47

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 მაისი 1/46

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრი№1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 მაისი 1/45

იუსტიციის მსმენელობის კანდიდატთა რეგისტრაციის შესახებ

1 მაისი 1/44

„ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №1/384 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მაისი 1/43

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 მაისი 1/42

შ. გუნცაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მაისი 1/41

ქ. ლუაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მაისი 1/40

ი. ღლონტის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მაისი 1/39

გ. გიორგიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მაისი 1/38

მ ჩოხელის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მაისი 1/37

ლ. მამულაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

26 აპრილი 1/36

თ. ფარეიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/35

ი. ზარქუას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/34

რ. ხორავას სენაკის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/33

ნ. ზარქუას სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/32

ქ. ლუაშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/31

ი. ღლონტის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/30

შ. მჭედლიშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/29

ე. გოგუაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/28

ლ. მსხილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/27

მ. ქოქიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/26

შ. გუნცაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/25

ი. კოპალიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ


26 აპრილი 1/24

მ. ჩანტლაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/23

ზ. კვარაცხელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/22

ხ. კაკაბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/21

ლ. მამულაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/20

ნ. ჭალიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/19

დ. ფარქოსაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/18

თ. მეშველიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/17

მ. გულუაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/16

ი. პერანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/15

გ. გიორგიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/14

მ. სულხანიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 აპრილი 1/13

მ. ჩოხელის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

24 აპრილი 1/12

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

24 აპრილი 1/11

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 აპრილი 1/10

მ. ივანიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


7 აპრილი 1/9


7 აპრილი 1/8

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


7 აპრილი 1/7

კ. გოცირიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

11 მარტი 1/6

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 მარტი 1/5

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვის შესახებ


6 თებერვალი 1/4

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6 თებერვალი 1/3

2015 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სამედიცინო მომსახურების ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

27 იანვარი 1/2

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


12 იანვარი 1/1

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 27 დეკემბრის 1/227 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე