2014 წელი

20 იანვარი 1/1

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

20 იანვარი 1/2

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

20 იანვარი 1/3

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის 1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 იანვარი 1/4

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის ანხმობის მიცემის შესახებ

20 იანვარი 1/5

2014 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სამედიცინო მომსახურების ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

20 იანვარი 1/6

იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრის არჩევის შესახებ

20 იანვარი 1/7

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 იანვარი 1/8

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 8 მაისის №1/87 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 იანვარი 1/9

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


3 თებერვალი 1/10

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


3 თებერვალი 1/11

შ. მჭედლიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისფლების შესახებ

3 თებერვალი 1/12

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის #1/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 თებერვალი 1/13

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომების ტრანსლირების შესახებ

17 თებერვალი 1/14

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

17 თებერვალი 1/15

17 თებერვალი 1/16
17 თებერვალი 1/1817 თებერვალი 1/1917 თებერვალი 1/2017 თებერვალი 1/21


17 თებერვალი 1/22

4 მარტი 1/24


4 მარტი 1/25
4 მარტი 1/264 მარტი 1/27

„ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე შ. ნიკურაძის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 29 მაისის №1/101 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

18 მარტი 1/28
18 მარტი 1/2918 მარტი 1/30

24 მარტი 1/32
24 მარტი 1/33
24 მარტი 1/3424 მარტი 1/35
24 მარტი 1/36
2 მაისი 1/37
8 მაისი 1/388 მაისი 1/398 მაისი 1/40
27 მაისი 1/41
27 მაისი 1/42

მ. მესხიშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ27 მაისი 1/43

თ. ლეონიძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ
27 მაისი 1/44

ნ. ბუაჩიძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ27 მაისი 1/45

შ. ბიჭიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


27 მაისი 1/46

მ. ცაცუას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ27 მაისი 1/47

ს. გაგნიძის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ27 მაისი 1/48

ლ. დარბაიძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ
27 მაისი 1/49

ნ. კალანდაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ27 მაისი 1/50

თ. ქათამაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ6 ივნისი 1/51
11 ივნისი 1/52
11 ივნისი 1/53
16 ივნისი 1/54
16 ივნისი 1/55
16 ივნისი 1/56

-


-
16 ივნისი 1/57
16 ივნისი 1/58
16 ივნისი 1/59
16 ივნისი 1/60
16 ივნისი 1/61
16 ივნისი 1/62
16 ივნისი 1/63
16 ივნისი 1/64
16 ივნისი 1/6516 ივნისი 1/66
16 ივნისი 1/67
16 ივნისი 1/68
16 ივნისი 1/69

3 ივლისი 1/70
3 ივლისი 1/71

3 ივლისი 1/723 ივლისი 1/73

3 ივლისი 1/74

3 ივლისი 1/75

3 ივლისი 1/76

3 ივლისი 1/77

3 ივლისი 1/78
3 ივლისი 1/79
17 სექტემბერი 1/8017 სექტემბერი 1/82

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე17 სექტემბერი 1/8324 სექტემბერი 1/8424 სექტემბერი 1/8524 სექტემბერი 1/8626 სექტემბერი 1/871 ოქტომბერი 1/888 ოქტომბერი 1/8931 ოქტომბერი 1/9131 ოქტომბერი 1/92
12 ნოემბერი 1/93
12 ნოემბერი 1/94
12 ნოემბერი 1/95
19 ნოემბერი 1/96
19 ნოემბერი 1/9719 ნოემბერი 1/9819 ნოემბერი 1/9919 ნოემბერი 1/10019 ნოემბერი 1/10119 ნოემბერი 1/102
1 დეკემბერი 1/1048 დეკემბერი 1/105
15 დეკემბერი 1/10615 დეკემბერი 1/113
22 დეკემბერი 1/11422 დეკემბერი 1/11522 დეკემბერი 1/116
29 დეკემბერი 1/117