2013 წელი

16 იანვარი 1/1

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 იანვარი 1/2

ა. ძაბუნიძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 იანვარი 1/3

ა. ძაბუნიძისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 იანვარი 1/4

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

16 იანვარი 1/5

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 იანვარი 1/6

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

25 იანვარი 1/7

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

31 იანვარი 1/8

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

1 თებერვალი 1/9

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველი დანაშაულის საქმეებზე თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოების ტერიტორიული განსჯადობის წესის განსაზღვრის შესახებ

6 თებერვალი 1/10

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 თებერვალი 1/11

ხაშურის რსახებაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ჩიტაშვილის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 თებერვალი 1/12

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

6 თებერვალი 1/13

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6 თებერვალი 1/14

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. დარახველიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 თებერვალი 1/15

მ. გველესიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 თებერვალი 1/16

ლ. ჩხიკვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 თებერვალი 1/17

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6 თებერვალი 1/18

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 თებერვალი 1/19

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

20 თებერვალი 1/20

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

25 თებერვალი 1/21

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

25 თებერვალი 1/22

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ე. გაბრიჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

25 თებერვალი 1/23

ა. კალატოზიშვილისათვის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 მარტი 1/24

ნ. ჯაშიაშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ“

1 მარტი 1/25

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

1 მარტი 1/26

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 მარტი 1/27

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

1 მარტი 1/28

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“

1 მარტი 1/30

„საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ“

15 მარტი 1/31

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

15 მარტი 1/32

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

15 მარტი 1/33

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 მარტი 1/34

ლ. თევზაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 მარტი 1/35

`ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. თევზაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №1/383 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

15 მარტი 1/36

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 მარტი 1/37

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/38

თ. ბურჯანაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/39

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/40

ა. ძაბუნიძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/41

ბ. სტურუას ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/42

დ. მგელიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/43

ნ. გიგიტაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/44

ლ. ლიპარტელიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/45

გ. დარახველიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/46

ა. კალატოზიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/47

ნ. თედეშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/48

ა. გოგიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/49

ლ. თედორაძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/50

მ. ჩუბინიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/51

მ. ფუხაშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/52

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 მარტი 1/53

ლ. თედორაძისათვის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 მარტი 1/54

ე. გაბრიჩიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/55

ლ. ავალიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მარტი 1/56

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


19 მარტი 1/57

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/58

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/59

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/60

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/61

„რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 7 სექტემბრის №1/154 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/62

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/230 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/63

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/64

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის №1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/65

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ი. აბშილავას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 აპრილი 1/66

ნ. ჩალათაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

8 აპრილი 1/67

ნ. თედეშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

8 აპრილი 1/68

ზ. რამიშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

8 აპრილი 1/69

დ. კვარაცხელიასათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

8 აპრილი 1/70

შ. მჭედლიშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

8 აპრილი 1/71

შ. ყაველაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

8 აპრილი 1/72

ნ. ზვიადაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 აპრილი 1/73

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

12 აპრილი 1/74

„ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის №126 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 აპრილი 1/75

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 აპრილი 1/76

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

12 აპრილი 1/77

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 აპრილი 1/78

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის #1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


12 აპრილი 1/79

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 აპრილი 1/80

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

24 აპრილი 1/81

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 აპრილი 1/82

მ. კუნჭულიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

24 აპრილი 1/83

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

24 აპრილი 1/84

დამოუკიდებელი აუდიტორის დანიშვნის შესახებ

24 აპრილი 1/85

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

24 აპრილი 1/86

გ. ლონდარიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

10 მაისი 1/87

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 მაისი 1/88

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 მაისი 1/89

სასამართლო საქმისწარმოების ელექტრონული პროგრამის პრეზენტაციასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

29 მაისი 1/90

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის N1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 მაისი 1/91

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის N1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 მაისი 1/92

„საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის №1/127 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 მაისი 1/93

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/307 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

29 მაისი 1/94

ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/95

მ. ჩიტაშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/96

ნ. გიგიტაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 მაისი 1/97

ხაშურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მ. ხათაშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

29 მაისი 1/98

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

29 მაისი 1/99

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

29 მაისი 1/100

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

29 მაისი 1/101

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე შ. ნიკურაძის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

14 ივნისი 1/102

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის №1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 ივნისი 1/103

ი.ბერიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 ივნისი 1/104

ი.ლეკვეიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 ივნისი 1/105

მ.ღანიშაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 ივნისი 1/106

თ.ყაჭეიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 ივნისი 1/107

ნ. ჭანიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 ივნისი 1/108

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

14 ივნისი 1/109

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

14 ივნისი 1/110

ხ. კიკილაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

14 ივნისი 1/111

დ. კეკენაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

14 ივნისი 1/112

გ. ქაშაკაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

14 ივნისი 1/113

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

14 ივნისი 1/114

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შესამდგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

14 ივნისი 1/115

„ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №1/394 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

14 ივნისი 1/116

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ი. აბშილავას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოსი მივლინების შესახებ

14 ივნისი 1/117

„საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის დაწესების შესახებ“ საქარტველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 მარტის №1/25 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

17 ივნისი 1/118

ზ. რამიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივნისი 1/119

გ. ლონდარიძის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტარტი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივნისი 1/120

ნ. ჩალათაშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივნისი 1/121

ნ. თედეშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივნისი 1/122

დ. კვარაცხელიას სენაკის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

17 ივნისი 1/123

ნ. ქადაგიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/124

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ჩოგოვაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

17 ივნისი 1/125

ნ. ჩალათაშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/126

გ. ლონდარიძის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/127

ნ. თედეშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/128

დ. კვარაცხელიას სენაკის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/129

ზ. რამიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ივნისი 1/130

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

17 ივნისი 1/131

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №11/57გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

17 ივნისი 1/132

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

22 ივნისი 1/133

ქ. ლუაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

22 ივნისი 1/134

ხ. ხომერიკისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

22 ივნისი 1/135

ლ. მამულაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/136

ი. გვაგვალიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

5 ივლისი 1/137

ნ. ნაზღაიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/138

ნ. ჭიჭილეიშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/139

კ. გოცირიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/140

ნ. შარაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/141

ნ. ონიანისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/142

ა. ხუროძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ივლისი 1/143

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. მეშველიანის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლედ მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მაისის 1/90 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

5 ივლისი 1/144

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ლ. გურგუჩიანისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

8 ივლისი 1/145

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე

22 ივლისი 1/146

გ. ფუტკარაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

22 ივლისი 1/147

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ლიპარტელიანის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 ივლისი 1/148

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

22 ივლისი 1/149

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 ივლისი 1/150

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


9 სექტემბერი 1/151

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


9 სექტემბერი 1/152

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


10 სექტემბერი 1/153

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


10 სექტემბერი 1/154

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ


25 სექტემბერი 1/155

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


30 სექტემბერი 1/156

ზ. სურმანიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


30 სექტემბერი 1/157

თ. კაკაბაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 სექტემბერი 1/158

მ. ბებიაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

30 სექტემბერი 1/159

ი. პერანიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

30 სექტემბერი 1/160

გ. ფუტკარაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

30 სექტემბერი 1/161

ნ. ჯანხოთელისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

30 სექტემბერი 1/162

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 სექტემბერი 1/163

მ. მეშველიანისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

30 სექტემბერი 1/164

4 ოქტომბერი 1/165

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


15 ოქტომბერი 1/166

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


15 ოქტომბერი 1/167

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 ოქტომბერი 1/168

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 ოქტომბერი 1/169

„საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ყიფიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 25 ოქტომბრის №1/142 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 ნოემბერი 1/170

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

6 ნოემბერი 1/171

ლ. ბერიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


6 ნოემბერი 1/172

გ. აბაშიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


12 ნოემბერი 1/173

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

19 ნოემბერი 1/174

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


19 ნოემბერი 1/175

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დანიშვნის შესახებ


29 ნოემბერი 1/176

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მ. ფხაკაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

29 ნოემბერი 1/177

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


29 ნოემბერი 1/178

ხ. ხომერიკის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ნოემბერი 1/179

მ. მეშველიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/180

ნ. ნაზღაიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/181

ნ. ჭიჭილეიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/182

ნ. შარაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/183

გ. ფუტკარაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/184

ნ. ჯანხოთელის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/185

მ. ღვინიაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/186

ც. კიკვაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


29 ნოემბერი 1/187

ხ. ხომერიკის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/188

ნ. ნაზღაიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/189

გ. ფუტკარაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/190

ნ. შარაძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/191

მ. მეშველიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/192

ნ. ჯანხოთელის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/193

ც. კიკვაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/194

ნ. ჭიჭილეიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/195

ლ. მიქაბერიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/196

გ. დადეშქელიანის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/197

გ. მიროტაძის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/198

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. მიროტაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/199

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. დადეშქელიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/200

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. შარაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/201

მ. ღვინიაშვილის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ


29 ნოემბერი 1/202

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ნ. ჭიჭილეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/203

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/230 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/204

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


29 ნოემბერი 1/205

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


29 ნოემბერი 1/206

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ღვინიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/207

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის N1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

6 დეკემბერი 1/208

2013 წლის დეკემბრის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ


6 დეკემბერი 1/209

საერთო სასამართლოებში ელექტრონული საქმისწარმოების ზოგადი წესის დამტკიცების შესახებ


12 დეკემბერი 1/210

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


12 დეკემბერი 1/211

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ახალბედაშვილის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოში მივლინების შესახებ


23 დეკემბერი 1/212

მ. ივანიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


23 დეკემბერი 1/213

თ. დგვარელისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


23 დეკემბერი 1/214

ზ. ესებუასათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


23 დეკემბერი 1/215

დ. კეკენაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


23 დეკემბერი 1/216

ა. იოსელიანისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


23 დეკემბერი 1/217

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


23 დეკემბერი 1/218

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


27 დეკემბერი 1/219

ლ. ძირკველიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


27 დეკემბერი 1/220

დ. გელაშვილისათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


27 დეკემბერი 1/221

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


27 დეკემბერი 1/222

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ახალბედაშვილის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


27 დეკემბერი 1/223

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


27 დეკემბერი 1/224

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/225

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ


27 დეკემბერი 1/226

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/227

საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ


27 დეკემბერი 1/228

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/229

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ


27 დეკემბერი 1/230

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/231

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის 1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 29 მაისის №1/91 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/232

„საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის 1/127 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/233

„მოსამართლოების კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი 1/234

„საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/210-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე