2012 წელი

18 იანვარი 1/1

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 იანვარი 1/2

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

18 იანვარი 1/3

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუასათვის დანამატის დაწესების შესახებ


18 იანვარი 1/4

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. კაპანაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

18 იანვარი 1/5

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ

31 იანვარი 1/6

სახელმწიფო ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის მოთხოვნის წარდგენაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

18 იანვარი 1/7

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


31 იანვარი 1/8

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის შემცვლელის ე. ბებიას მივლინების შესახებ

10 თებერვალი 1/9

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებლის ე. მაჭარაშვილის მივლინების შესახებ

10 თებერვალი 1/10

მ. ხარებავასათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


10 თებერვალი 1/11

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვირს შესახებ


10 თებერვალი 1/12

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

10 თებერვალი 1/13

"სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის #1/456 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


21 თებერვალი 1/14

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვირს შესახებ


21 თებერვალი 1/15

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სადეპოზიტო ანგარიშზე არსებული არამიზნობრივი თანხების ბრუნვის შესახებ


21 თებერვალი 1/16

მ. მაისურაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/17

თ. ჯალიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/18

ნ. ზარქუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/19

ნ. ღონღაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/20

მ. დარისპანაშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/21

რ. ხორავას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 თებერვალი 1/22

მ. ლომთათიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

21 თებერვალი 1/23

ხ. არევაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

21 თებერვალი 1/24

ლ. შკუბულიანისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

21 თებერვალი 1/25

მ. კიკნაძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდემოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

21 თებერვალი 1/26

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

21 თებერვალი 1/27

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 თებერვალი 1/28

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


21 თებერვალი 1/29

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ.ფუტკარაძის მივლინების შესახებ


21 თებერვალი 1/30

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი.მაშანეიშვილის მივლინების შესახებ

28 თებერვალი 1/31

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

1 მარტი 1/32

ლ. შკუბულიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მარტი 1/33

ხ. არევაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მარტი 1/34

მ. ლომთათიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მარტი 1/35

მ. კიკნაძის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 მარტი 1/36

ხ. არევაძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/37

მ. კიკნაძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/38

მ. ლომთათიძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/39

ლ. შკუბულიანის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/40

ქ. მამაცაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/41

გ. მაკარიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/42

ნ. ნაჭყებიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/43

ე. ჯინჭველაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 მარტი 1/44

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ.ლომთათიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


1 მარტი 1/45

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. არევაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 მარტი 1/46

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. შკუბულიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 მარტი 1/47

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 მარტი 1/48

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მარტი 1/49

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


1 მარტი 1/50

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 მარტი 1/51

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 მარტი 1/52

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


1 მარტი 1/53

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 მარტი 1/54

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე20 მარტი 1/55

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


28 მარტი 1/56

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

3 აპრილი 1/57

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ნდობის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

3 აპრილი 1/58

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

3 აპრილი 1/59

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/207-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 აპრილი 1/60

ლ. მაისურაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 აპრილი 1/61

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ


30 აპრილი 1/62

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 აპრილი 1/63

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

18 მაისი 1/64

2012 წლის მაისის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ


19 მაისი 1/65

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. ტყავაძის მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 მაისი 1/66

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბ. ბუგიანიშვილის თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 მაისი 1/67

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. გორგოძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 მაისი 1/68

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 მაისი 1/69

ა. ჩოგოვაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მაისი 1/70

შ. კაკაურიძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 მაისი 1/71

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


19 მაისი 1/72

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გოგატიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 მაისი 1/73

ც. მოსიძის ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


19 მაისი 1/74

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. მოსიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 მაისი 1/75

ხ. არდაზიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 მაისი 1/76

გ. ბუხრაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 მაისი 1/77

ნ. მერაბიშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 მაისი 1/78

ხ. ხარჩილავას საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 მაისი 1/79

ვ. ხუჭუას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 მაისი 1/80

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 მაისი 1/81

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/230 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 მაისი 1/82

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 მაისი 1/83

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოასამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


4 ივნისი 1/84

ვ. ხუჭუას საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 ივნისი 1/85

ვ. ხუჭუასთვის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 ივნისი 1/86

ხ. ხარჩილავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

4 ივნისი 1/87

გ. ბუხრაშვილის საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


4 ივნისი 1/88

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. არევაძის სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/89

გ. არევაძისათვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 ივნისი 1/90

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/230 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/91

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


4 ივნისი 1/92

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის გ. არევაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


4 ივნისი 1/93

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


4 ივნისი 1/94

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/95

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს სხდომი სმდივნის შემცვლელის ე. ბებიას მივლინების შესახებ


4 ივნისი 1/96

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლეშ. ნიკურაძის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/97

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის ს. ბეღელაძის მივლინებისშესახებ

11 ივნისი 1/98

მ. ენუქიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

11 ივნისი 1/99

თ. ჯერვალიძისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელებისშესახებ

11 ივნისი 1/100

მ.ოთარაშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


11 ივნისი 1/101

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ლ. თევზაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


20 ივნისი 1/102

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

20 ივნისი 1/103

გ. ბადრიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/104

კ. მაჭავარიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/105

თ. ხაჟომიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ

20 ივნისი 1/106

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 ივნისი 1/107

„მცხეთის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/235 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


20 ივნისი 1/108

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


20 ივნისი 1/109

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


20 ივნისი 1/110

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას ხონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

25 ივნისი 1/111

ბ. ბუგიანიშვილისათვის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

25 ივნისი 1/112

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჭუნიაშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

25 ივნისი 1/113

მ. ენუქიძის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

25 ივნისი 1/114

თ. ჯერვალიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


25 ივნისი 1/115

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ


25 ივნისი 1/116

მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გელაშვილის ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


25 ივნისი 1/117

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბ. ბუგიანიშვილის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


25 ივნისი 1/118

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. არევაძის ხონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

25 ივნისი 1/119

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

3 ივლისი 1/120

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 ივლისი 1/121

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


3 ივლისი 1/122

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/307 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 ივლისი 1/123

„საერთო სასამართლოების მიერ დასრულებულ საქმეთა შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 2 აგვისტოს №1/91 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 ივლისი 1/124

მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტზე საჩივრის (განცხადების) ფორმის დამტკიცების შესახებ

3 ივლისი 1/125

მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 ივლისი 1/126

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


3 ივლისი 1/127

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

20 ივლისი 1/128

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ნ. ჯაშიაშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


20 ივლისი 1/129

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


2 აგვისტო 1/130

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. სვანიძის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/131

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/132

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ახალბედაშვილის ხობის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/133

მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გელაშვილის წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/134

წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მიქავას ჩხოროწყუს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/135

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. მოსიძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/136

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვ. დოლიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 აგვისტო 1/137

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. დგვარელის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/138

ც. მოსიძისათვის ვანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 აგვისტო 1/139

თ. სვანიძისათვის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 აგვისტო 1/140

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

2 აგვისტო 1/141

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 აგვისტო 1/142

დ. გელაშვილისათვის წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარისუფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 აგვისტო 1/143

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების,რაიონული (საქალაქო)სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 აგვისტო 1/144

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის №1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


21 აგვისტო 1/145

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


7 სექტემბერი 1/146

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 სექტემბერი 1/147

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო)სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 სექტემბერი 1/148

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის №1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 სექტემბერი 1/149

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

7 სექტემბერი 1/150

მ. ახვლედიანისთვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/151

მ. მაისურაძისთვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/152

დ. ჯუღელისთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/153

ლ. ლიპარტელიანისთვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/154

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ


7 სექტემბერი 1/155

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ლიპარტელიანისრუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/156

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულისასამართლოს მოსამართლე დ. ჯუღელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/157

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ღიბრაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/158

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. გიგაურის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/159

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ჩხიკვაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/160

„ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბაღათურიას მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის №1/180 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


7 სექტემბერი 1/161

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ხამხაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/162

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. ღურწკაიას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


7 სექტემბერი 1/163

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. ნაჭყებიას საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/164

გ. ბუხრაშვილისათვის საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახე

7 სექტემბერი 1/165

მ. ახვლედიანისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


7 სექტემბერი 1/166

საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. სირბილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

3 ოქტომბერი 1/167

მ. იმერლიშვილისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 ოქტომბერი 1/168

მ. ხარებავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

5 ოქტომბერი 1/169

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ოქტომბერი 1/170

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ოქტომბერი 1/171

ვ. ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ოქტომბერი 1/172

ვ.ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

5 ოქტომბერი 1/173

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/174

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/175

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/176

ნ. ბუსკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/177

ვ. ბუგიანიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/178

ი. ლაბაძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/179

ნ. ბარბაქაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/180

მ. თეთრაულის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/181

ნ. გუჯაბიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/182

მ. ლომიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/183

თ. ძიმისტარაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/184

თ. თადაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/185

ლ. ჩხიკვაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/186

ი. ბაღათურიას რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/187

ლ. ლიპარტელიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/188

მ. გიგაურის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/189

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/190

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/236 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/191

დ. გვრიტიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/192

„რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 7 სექტემბრის №1/154 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/193

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/194

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ვ. ბუგიანიშვილის საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


16 ოქტომბერი 1/195

რუსთავის სასამართლოს მოსამართლე ი. ბაღათურიას საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/196

„ლ. ძირკველიშვილისთვის გარდაბნის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 26 დეკემბრის №1/238 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/197

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/198

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/199

„მცხეთის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“საქართველოსიუსტიციისუმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის№1/235 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 ოქტომბერი 1/200

2012 წლის ოქტომბრის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

24 ოქტომბერი 1/201

ნ. აკობიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/202

მ. ახვლედიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/203

მ. გაბინაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/204

თ. გოგოხიას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/205

გ. დარახველიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/206

გ. ებანოიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/207

ლ. თევზაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/208

დ. მამისეიშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/209

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/210

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/211

დ. ნარიმანიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/212

ლ. ნუცუბიძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/213

მ. წიკლაურის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/214

მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/215

გ. ჯეირანაშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/216

ი. ბონდარენკოს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/217

რ. ნადარაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/218

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულადგამოცხადების შესახებ

25ოქტომბერი 1/219

ბ. ბუგიანიშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/220

გ. არევაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/221

ბ. ბუგიანიშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/222

გ. არევაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

25 ოქტომბერი 1/223

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

25 ოქტომბერი 1/224

ქ. ლუაშვილისათვის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

25 ოქტომბერი 1/225

ე. პართენიშვილისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/226

ო. ჯორბენაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/227

ხ. არევაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/228

მ. ლომთათიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/229

მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/230

გ. აბუსერიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/231

ხ. ხომერიკის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/232

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/233

თ. ხაჟომიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/234

გ. ტყავაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/235

ტ. ტაბატაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/236

დ. ჯუღელის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/237

ლ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/238

ლ. შკუბულიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/239

ლ. ორკოდაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/240

ნ. გიგიტაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/241

მ. სვიანაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/242

გ. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/243

ც. სირბილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/244

თ. ურთმელიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/245

თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/246

ლ. თედორაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/247

ხ. ბოლქვაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/248

ვ. ფორჩხიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/249

შ. მჭედლიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/250

ლ. მიქავას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოსმოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/251

ლ. დუიშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/252

მ. კიკნაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/253

ა. ძაბუნიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/254

ი. მაშანეიშვილის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/255

ზ. რამიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/256

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/257

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობისგანსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/258

ლ. მეშველიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/259

თ. დგვარელის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/260

თ. სვანიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/261

მ. გორგოძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/262

გ. ფუტკარაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


30 ოქტომბერი 1/263

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლისგ. ფუტკარაძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/264

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის№1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/265

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/266

თ.სვანიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/267

„რუსთავის საქალაქო სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 7 სექტემბრის №1/154 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/268

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/269

ვ. ნიკოლაიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/270

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს2011 წლის 27 დეკემბრის №1/236 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/271

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/272

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/273

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის №1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/274

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/275

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/276

ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/277

გ. ლობჟანიძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/278

„მცხეთის რაიონული სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/235 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანისთაობაზე


2 ნოემბერი 1/279

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 ნოემბერი 1/280

გ. გოგიჩაშვილისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 ნოემბერი 1/281

ლ. ძირკველიშვილის გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ


2 ნოემბერი 1/282

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

2 ნოემბერი 1/283

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ


2 ნოემბერი 1/284

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თ. დგვარელის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 ნოემბერი 1/285

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

13 ნოემბერი 1/286

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის ნ. ქადაგიძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

13 ნოემბერი 1/287

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის დ. სულაქველიძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ


13 ნოემბერი 1/288

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ბუგიანიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ნოემბერი 1/289

გ. არევაძისთვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/290

გ. თოთოსაშვილისთვის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/291

ნ. ჯაშიაშვილისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/292

დ. კვარაცხელიასათვის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/293

ბ. ბუგიანიშვილისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/294

მ. ბაქრაძისათვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/295

ი. ბონდარენკოსათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/296

მ. ცერცვაძისათვის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/297

შ. ყაველაშვილისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/298

გ. ბუხრაშვილისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/299

რ. ნადარაიასათვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/300

თ. ბერაიასათვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/301

თ. სიხარულიძისათვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ნოემბერი 1/302

ა. ღელეყვას სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/303

ვ. ხუჭუას თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/304

ს. პავლიაშვილის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/305

ვ. ბუგიანიშვილის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/306

ი. ბონდარენკოს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/307

რ. ნადარაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/308

ვ. ხუჭუასათვის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


19 ნოემბერი 1/309

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა.გოგიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ნოემბერი 1/310

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობისგანსაზღვრის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/311

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/312

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/313

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 ნოემბერი 1/314

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 ნოემბერი 1/315

ტ. ტაბატაძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/316

მ. იმერლიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/317

დ. სვანაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/318

ლ. გურგუჩიანის ხელვაჩაურის რაიონულისასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/319

ვ. დოლიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/320

თ. ჭუნიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

19 ნოემბერი 1/321

ა. კალატოზიშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


19 ნოემბერი 1/322

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. არევაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 ნოემბერი 1/323

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ნოემბერი 1/324

მ. ოთარაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 ნოემბერი 1/325

მ. იმერლიშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 ნოემბერი 1/326

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/327

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის №1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/328

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 ნოემბერი 1/329

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/330

მ. ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/331

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/332

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 ნოემბერი 1/333

„რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 7 სექტემბრის №1/154 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


26 ნოემბერი 1/334

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 ნოემბერი 1/335

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

26 ნოემბერი 1/336

მ. ფხაკაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/337

მ. ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/338

მ. ახვლედიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/339

მ. გაბინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 ნოემბერი 1/340

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

28 ნოემბერი 1/341

გ. დარახველიძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/342

ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/343

გ. ქირიას ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/344

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

28 ნოემბერი 1/345

გ.დარახველიძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/346

ლ. ნუცუბიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/347

გ. ქირიას ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


28 ნოემბერი 1/348

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. მჭედლიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/349

ბ. სტურუას ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 ნოემბერი 1/350

ბ. სტურუასათვის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


28 ნოემბერი 1/351

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ღიბრაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 7 სექტემბრის №1/157 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


28 ნოემბერი 1/352

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


28 ნოემბერი 1/353

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. კალატოზიშვილის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 დეკემბერი 1/354

გ. მირიანაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/355

ი.ბურჯალიანის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/356

ე.ოსაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/357

მ.ხურციძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/358

ი.ჯანელიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/359

ვ. დოლიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/360

დ. სვანაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/361

ტ. ტაბატაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/362

თ. ჭუნიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/363

„თბილისის საქალაქო სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრისშესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 დეკემბერი 1/364

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/236 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 დეკემბერი 1/365

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობისგანსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 დეკემბერი 1/366

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვ. დოლიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ“საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 2 აგვისტოს №1/136 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

12 დეკემბერი 1/367

„გორის რაიონული სასამართლოსკოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/230 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 დეკემბერი 1/368

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელიბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 დეკემბერი 1/369

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


19 დეკემბერი 1/370

ნ. აკობიასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/371

დ. კეკენაძისათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/372

ლ. მიქავასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/373

ლ. ცანავასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/374

ი. აბშილავასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/375

ც. მოსიძისათვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/376

ნ. ჯანხოთელისათვის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/377

რ. კახიძისათვის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/378

დ. გელაშვილისათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 დეკემბერი 1/379

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

19 დეკემბერი 1/380

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 დეკემბერი 1/381

„საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011წლის 22 თებერვლის 1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 დეკემბერი 1/382

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

20 დეკემბერი 1/383

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. თევზაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 დეკემბერი 1/384

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 დეკემბერი 1/385

რუსთავის საქალაქო სასამართლოსმოსამართლე ლ. ლიპარტელიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 დეკემბერი 1/386

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ავალიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 დეკემბერი 1/387

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. გიგიტაშვილის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 დეკემბერი 1/388

თ. გოგოხიას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/389

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

20 დეკემბერი 1/390

ნ. აკობიასათვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

20 დეკემბერი 1/391

ნ. ჯანხოთელისათვის ცაგერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

20 დეკემბერი 1/392

ლ. მეშველიანისათვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

20 დეკემბერი 1/393

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


20 დეკემბერი 1/394

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/395

შ. ნიკურაძისათვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 დეკემბერი 1/396

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. თედეშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/397

„ლ. თევზაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის №1/207 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

26 დეკემბერი 1/398

თ. გოგოხიას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/399

დ. მამისეიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/400

გ. არევაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/401

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/402

,,ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის #1/231 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/403

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №1/233 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/404

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

26 დეკემბერი 1/405

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის №1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28 დეკემბერი 1/406

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

28 დეკემბერი 1/407

ს. მეთოფიშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 დეკემბერი 1/408

გ. ებანოიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

28 დეკემბერი 1/409

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 30 ოქტომბრის №1/256 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

28 დეკემბერი 1/410

ს. მეთოფიშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

28 დეკემბერი 1/411

გ. ებანოიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

28 დეკემბერი 1/412

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თოდუასათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ