2010 წელი

6 იანვარი 1/1

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

14 იანვარი 1/2

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

14 იანვარი 1/4

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიას მარტვილის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

14 იანვარი 1/5

`სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის #1/456 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე (დანართი #1; დანართი #3, დანართი #5; დანართი #6; დანართი #7; დანართი #9; დანართი #11; დანართი #12)

14 იანვარი 1/6

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ

14 იანვარი 1/7

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

14 იანვარი 1/8

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუასათვის დანამატის დაწესების შესახებ

5 თებერვალი 1/9

ლ. ხუციშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

5 თებერვალი 1/10

მ. გოგიშვილისთვის, როგორც საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრისთვის, დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

5 თებერვალი 1/11

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის რ. ნადირიანისთვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

19 თებერვალი 1/13

ნ. დიასამიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

19 თებერვალი 1/14

ი. შავაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

19 თებერვალი 1/15

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 თებერვალი 1/16

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ხურციძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 თებერვალი 1/17

ბაღდათის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. მოსიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 თებერვალი 1/18

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიას მარტვილის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


26 თებერვალი 1/19

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


26 თებერვალი 1/20

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ


26 თებერვალი 1/21

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების და დამატების შეტანის თაობაზე

22 მარტი 1/22

რ. თოფჩიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 მარტი 1/24

ვ. სართანიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

31 მარტი 1/25

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინებული რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ხ. არევაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


31 მარტი 1/26

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე


26 აპრილი 1/27

რ. პერანიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

26 აპრილი 1/28

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


26 აპრილი 1/29

საქართველოს საერთო სასამართლოებში ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის შექმნისა და დანერგვის ჯგუფის შექმნის შესახებ


26 აპრილი 1/30

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

5 მაისი 1/31

5 მაისი 1/32

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

5 მაისი 1/33

5 მაისი 1/34
5 მაისი 1/355 მაისი 1/365 მაისი 1/375 მაისი 1/40

ი. მაშანეიშვილისთვის მარტვილის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/41

მ. კიკნაძისთვის მესტიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/42

რ. მამულიასთვის დაკისრებული სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

5 მაისი 1/43

ა. ღელეყვასთვის ხონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/44

ვ. ფორჩხიძისთვის ვანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/45

ლ. თედორაძისთვის ხობის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/46

დ. კეკენაძისთვის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/47

ს. ღურწკაიასთვის წალენჯიხის რაიონული სასამართლოსთავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/48

რ. ნადარაიასთვის ჩხოროწყუს რაიონულისასამართლოსთავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/49

ი. ბაღათურიასთვის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/50

მ. შოშიაშვილისთვის საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

5 მაისი 1/51

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

5 მაისი 1/52

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

8 ივნისი 1/53

გ. ბეჭვაიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 ივნისი 1/55

გ. ქირიასათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

18 ივნისი 1/56

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

18 ივნისი 1/57

გ. შავლიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივნისი 1/58

პ. ქათამაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივნისი 1/59

გ. შავლიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარისა და სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 ივნისი 1/60

მ. ფხაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/61

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/62

`თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/254-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/63

მ. ფხაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/64

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


18 ივნისი 1/65

5 ივლისი 1/66

2010 წლის ივლისის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

5 ივლისი 1/67

2010 წლის ივლისის თვის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

5 ივლისი 1/68

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

9 ივლისი 1/69

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/205-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/70

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ცსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/207-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/71

`საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/307 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


9 ივლისი 1/729 ივლისი 1/73

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/74

`საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლის ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/204-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/75

`მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/209-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/76

`მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის _ მანტიის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/211-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/77

`მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/78

`საქართველოს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა შვებულებისა და მივლინების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/212-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/79

`საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/210-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/80

`სასამართლოს მანდატურის სამსახურის ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/203-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/81

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/82

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ9 ივლისი 1/83

19 ივლისი 1/84

რეზერვში მყოფი მოსამართლე მ. მაისურაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 ივლისი 1/85

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ჟვანიას ხობის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ივლისი 1/86

რ. კაჭკაჭაშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 ივლისი 1/87

ნ. ჭავჭანიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 ივლისი 1/88

ლ. გურგუჩიანისათვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

19 ივლისი 1/89
2 აგვისტო 1/90

ჯ. კიკნაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

2 აგვისტო 1/91

საერთო სასამართლოებში დასრულებულ საქმეთა შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ

6 აგვისტო 1/92

მ. კაპანაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/93

ვ. წიკლაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/94

ნ. ქუთათელაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/95

ი. თოდუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/96

ნ. დარასელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/97

ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/98

ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/99

დ. მგელიაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/100

ბ. ტაბაღუას თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/101

ქ. დუგლაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/102

გ. ქირიას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/103

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

6 აგვისტო 1/104

გ. ქირიასათვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

6 აგვისტო 1/105

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

6 აგვისტო 1/106

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

6 აგვისტო 1/107

გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

6 აგვისტო 1/108

შ. კაკაურიძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/109

ბ. ბუგიანიშვილის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/110

თ. ონიანის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/111

მ. გიგაურის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

6 აგვისტო 1/1126 აგვისტო 1/1136 აგვისტო 1/114
6 აგვისტო 1/1156 აგვისტო 1/116

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ონიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 აგვისტო 1/117

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

6 აგვისტო 1/121

ნ. მგელაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

6 აგვისტო 1/122

15 სექტემბერი 1/124

დ. მჭედლიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 სექტემბერი 1/125

ს. მაჭავარიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

15 სექტემბერი 1/126

15 სექტემბერი 1/127

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

15 სექტემბერი 1/12815 სექტემბერი 1/129

ს. მეთოფიშვილისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


15 სექტემბერი 1/130

15 სექტემბერი 1/131

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

15 სექტემბერი 1/13221 სექტემბერი 1/134

ლ. თევზაძისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/135

გ. დარახველიძისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/136

თ. სვანიძისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/137

თ. ბურჯანაძისთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/138

თ. სვანიძისთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/139

ლ. მეშველიანისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/140

მ. გორგოძისთვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/141

ა. ღელეყვასთვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/142

ც. მოსიძისთვის საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/143

გ. აბუსერიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

21 სექტემბერი 1/144

ლ. თევზაძისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 სექტემბერი 1/145


21 სექტემბერი 1/146

21 სექტემბერი 1/147

21 სექტემბერი 1/148

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. გორგოძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 სექტემბერი 1/149

21 სექტემბერი 1/150


21 სექტემბერი 1/151

21 სექტემბერი 1/152

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრის არჩევის შესახებ

21 სექტემბერი 1/153


1 ოქტომბერი 1/154

მ. ხურციძის ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 ოქტომბერი 1/155

ი. ლეკვეიშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 ოქტომბერი 1/156

შ. ნიკურაძის ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

8 ოქტომბერი 1/157

ჯ. რუსიაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 ოქტომბერი 1/158

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/205-2007 გადაწყვეტილებში ცვლილებებისა და დატებების შეტანის თაობაზე

8 ოქტომბერი 1/159

მოსამართლეთა დატვირთულობისა და საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცების შესახებ

8 ოქტომბერი 1/160

`საერთო სასამართლოებში დასრულებულ საქმეთა შენახვის წესის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 2 აგვისტოს #1/91 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 ოქტომბერი 1/162

გ. ჩემიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/163

მ. ერემაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/164

კ. გოცირიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/165

ზ. მარტიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/166

ბ. ბუგიანიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/167

თ. ონიანის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/168

ლ. დუიშვილის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/169

რ. ნადარაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/170

ზ. ყვავაძის ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/17115 ოქტომბერი 1/172
15 ოქტომბერი 1/173
15 ოქტომბერი 1/174
15 ოქტომბერი 1/175
15 ოქტომბერი 1/176

15 ოქტომბერი 1/177

15 ოქტომბერი 1/179

15 ოქტომბერი 1/180

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბაღათურიას მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/181

`თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს #1/106 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

15 ოქტომბერი 1/182

`თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს #1/105 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

15 ოქტომბერი 1/183

დ. გელაშვილისათვის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/184

დ. გელაშვილის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 ოქტომბერი 1/185

ი. გიგინეიშვილისთვის დაკისრებული წალკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ


15 ოქტომბერი 1/186

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჯალიაშვილის სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/187

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

15 ოქტომბერი 1/188

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

15 ოქტომბერი 1/189

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/190

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯაშიაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/191

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. კაკაურიძის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/192

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

15 ოქტომბერი 1/193

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/194

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. თოთოსაშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


15 ოქტომბერი 1/195

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

2 ნოემბერი 1/196

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოს წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

8 ნოემბერი 1/197

2010 წლის ნოემბრის თვის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

8 ნოემბერი 1/198

2010 წლის ნოემბრის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

8 ნოემბერი 1/199

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე


8 ნოემბერი 1/200

სასამართლოში სამართალდამრღვევის დაკავების ოქმის, სასამართლო სხდომის დარბაზში ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის, ბრალდებულის, განსასჯელისა და მსჯავრდებულის დაკავების ოქმის, სასამართლოში დაკავებული სამართალდამრღვევის პოლიციისათვის გადაცემის, ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის, ბრალდებულის, განსასჯელისა და მსჯავრდებულის პოლიციისათვის ან ბადრაგირების დანაყოფისათვის გადაცემის ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ

8 ნოემბერი 1/201

სასამართლოს მანდატურებისათვის ტრეინინგების ჩატარების ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

8 ნოემბერი 1/202

ც. მაისურაძის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


8 ნოემბერი 1/203

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


12 ნოემბერი 1/204

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ჩუბინიძის მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/205

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/206

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნ. აკობიას მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/207

ლ. ლაზარაშვილისათვის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ


12 ნოემბერი 1/208

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. სვანიძის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 ნოემბერი 1/209

ლენტეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კახიძის ცაგერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/210

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ხ. კიკილაშვილის დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/211

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ყაველაშვილის მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/212

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გელაშვილის მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/213

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. დარისპანაშვილის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/214

ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. სირაძის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/215

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიას ხობის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/216

ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კვარაცხელიას მარტვილის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/217

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ჟვანიას ხონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/218

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ა. ჩოგოვაძის აბაშის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


12 ნოემბერი 1/219

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. დარახველიძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 ნოემბერი 1/220

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის მივლინების შესახებ

12 ნოემბერი 1/221

შ. აბუსერიძის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


12 ნოემბერი 1/222

მ. ჯვარშეიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


12 ნოემბერი 1/223

`თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მ. ჯვარშეიშვილის მივლინების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 აპრილის #1/60-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

12 ნოემბერი 1/224

`შ. აბუსერიძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ` საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 23 მარტის #1/44 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

12 ნოემბერი 1/225

თ. გოგოხიას ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

12 ნოემბერი 1/226

თ. გოგოხიასთვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

12 ნოემბერი 1/228

რ. ნადარაიასთვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

22 ნოემბერი 1/229

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე თ. მაღლაკელიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 ნოემბერი 1/230

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/205-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


29 ნოემბერი 1/231

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

29 ნოემბერი 1/232

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


29 ნოემბერი 1/233

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა საზღვარგარეთ მივლინებისას სადღეღამისო ნორმის დანამატის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ


29 ნოემბერი 1/234

`საქართველოს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა შვებულებისა და მივლინების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/212-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ნოემბერი 1/235

ქ. მესხიშვილის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 ნოემბერი 1/236

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. მესხიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


29 ნოემბერი 1/237

ც. კვატაშიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ნოემბერი 1/238

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის №1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

10 დეკემბერი 1/239

ა. ჭანტურიას სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 დეკემბერი 1/240

რ. მამულიას სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 დეკემბერი 1/241

მ. ჟვანიას მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 დეკემბერი 1/242

ზ. მარუაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 დეკემბერი 1/243

გ. გოგიაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

21 დეკემბერი 1/244

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


21 დეკემბერი 1/245

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარის ლ. კალანდაძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


21 დეკემბერი 1/246

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 დეკემბერი 1/247

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


21 დეკემბერი 1/248

საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ


21 დეკემბერი 1/250

მ. მწარიაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ