2009 წელი

16 იანვარი 1/1

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

16 იანვარი 1/2

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

20 იანვარი 1/3

„მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/213-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

20 იანვარი 1/5

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

2 თებერვალი 1/6

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 თებერვალი 1/7

2009 წლის თებერვლის თვის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

4 თებერვალი 1/8

რ. ჭინკორაშვილის ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

6 თებერვალი 1/9

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ა. ოგანესიანისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


6 თებერვალი 1/10

თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მ. ცერცვაძის დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 თებერვალი 1/11

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. თოთოსაშვილის აბაშის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

6 თებერვალი 1/12

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინებული ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ურთმელიძისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

9 თებერვალი 1/13

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

17 თებერვალი 1/15

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ე. გაბრიჩიძის მარნეულის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

17 თებერვალი 1/16

ჯ. მორგოშიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 მარტი 1/17

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

10 მარტი 1/18

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 მარტი 1/19

აქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისა და საერთო სასამართლ. ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის თაობაზე

10 მარტი 1/20

ვ. მრელაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/21

ს. მეთოფიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/22

შ. აბუსერიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/23

ლ.თოდუას ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/24

გ. ჯეირანაშვილის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/25

ბ. ალავიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 მარტი 1/26

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 10 ნოემბრის #1/242-2007 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

10 მარტი 1/27

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/28

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ჯეირანაშვილის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/29

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/30

ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის #1/189 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

10 მარტი 1/31

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. ფორჩხიძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 მარტი 1/32

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. შოშიაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის #1/188 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

10 მარტი 1/33

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

10 მარტი 1/34

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. გორგოძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების

10 მარტი 1/35

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/36

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ნიკურაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/37

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


10 მარტი 1/38

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ხამხაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/255-2007 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

10 მარტი 1/39

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის მივლინების შესახებ

10 მარტი 1/40

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/41

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯ.კიკნაძის ქობულეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/42

ჯ. კიკნაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

23 მარტი 1/43

ჯ. კიკნაძისთვის ქობულეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

23 მარტი 1/44

შ. აბუსერიძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

23 მარტი 1/45

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

23 მარტი 1/46

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. თოთოსაშვილის აბაშის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/47

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/48

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/49

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/50

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 მარტი 1/51

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიას აბაშის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


30 მარტი 1/52

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

30 მარტი 1/53

„საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 20 იანვრის #1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

30 მარტი 1/54

ა.გელანტიას ოჩამჩირის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 აპრილი 1/55

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

7 აპრილი 1/56

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თევზაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 აპრილი 1/57

ი. გაბისონიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

15 აპრილი 1/58

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ბ. ალავიძისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

15 აპრილი 1/59

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის შ. აბუსერიძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

16 აპრილი 1/60

რ. კაჭკაჭაშვილისათვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/61

ც. მაისურაძისათვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/62

ნ. ღონღაძისათვის შუახევის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/63

თ. სიხარულიძისათვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/64

ნ. ნემსიწვერიძისათვის ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/65

ნ. გერგაულისათვის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/66

გ. ლონდარიძისათვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 აპრილი 1/67

ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ბერაიას ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

16 აპრილი 1/68

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ჯეირანაშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

21 აპრილი 1/69

შუახევის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ღონღაძის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 აპრილი 1/70

ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ნემსიწვერიძის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 აპრილი 1/71

„წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ჯეირანაშვილის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 10 მარტის #1/28 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

21 აპრილი 1/72

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

21 აპრილი 1/73

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

21 აპრილი 1/74

„ბორჯომის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. გერგაულის მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 17 სექტემბრის #1/187-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

21 აპრილი 1/75

ც. მაისურაძისთვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

21 აპრილი 1/76

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/258-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 აპრილი 1/77

რ. ვარაზაშვილის ბორჯომის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

22 აპრილი 1/78

გ. მირიანაშვილის ადიგენის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

22 აპრილი 1/79

ნ. გერგაულის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობაში გამწესების შესახებ

29 აპრილი 1/80

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

29 აპრილი 1/81

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. ღურწკაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/82

ქობულეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. დოლიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/83

თბილისის საქალაქო სასამართლოში თანაშემწე ლ. ჭანტურიას და სხდომის მდივნის მ. ცაცუას მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/84

ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

8 მაისი 1/85

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/86

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბაღათურიას გარდაბნის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/87

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ჩუბინიძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/88

დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. მჭედლიშვილის მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/89

ქედის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. კაკაბაძის მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/90

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რ. ნადოის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/91

თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ე. ოსაძის მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/92

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

8 მაისი 1/93

ნ. დურგლიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/94

ე. კირჩხელის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/95

ლ. კობალაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/96

მ. ნასარიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/97

მ. ჩანტლაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/98

ე. ბიძინაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/99

გ. გოცირიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/100

გ. გულედანის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/101

პ. ნოზაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/102

გ. ნაჭყებიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/103

მ. სონღულაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/104

მ. სუბელიანის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/105

ი. შვანგირაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/106

მ. ღიბრაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/107

ვ. ლომიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/108

თ. ფარეიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/109

მ. გლოველის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/110

ლ. მსხილაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/111

შ. ტურავას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/112

მ. წიკლაურის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/113

ც. ხაზალიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/114

ნ. ჭალიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/115

ც. სულხანიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/116

ბ. ვათიაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

8 მაისი 1/117

სოხუმის რაიონულ და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/118

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/119

სოხუმის საქალაქო და სოხუმის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 მაისი 1/117

თელავის რაიონულ სასამართლოში თანაშემწე ნ. თეთრაულის და სხდომის მდივნის ე. დარჩიაშვილის მივლინების შესახებ

19 მაისი 1/118

მ. კონჯარიას სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

19 მაისი 1/119

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

19 მაისი 1/120

2009 წლის მაისის თვის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

29 მაისი 1/121

ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

29 მაისი 1/122

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ურთმელიძის მივლინების შესახებ

29 მაისი 1/123

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. ჟორჟოლიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 მაისი 1/124

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 მაისი 1/125

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ურთმელიძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

29 მაისი 1/126

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 7 ნოემბრის #1/198 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


29 მაისი 1/127

სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის ღონისძიებების თაობაზე

29 მაისი 1/128

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 მაისი 1/129

„რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 13 მარტის #1/38 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/130

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე18 ივნისი 1/131

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მაისურაძის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ივნისი 1/132

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი კრედიტორული დავალიანების შესახებ

18 ივნისი 1/133

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 8 მაისის #1/87 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/134

ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

18 ივნისი 1/135

გ. ზვიადაძის ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/136

გ. დარახველიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/137

თ. ბურჯანაძის ბაღდათის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/138

მ. სვიანაძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/139

რ. ნადარაიას ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/140

ბ. ტაბაღუას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/141

ი. ბონდარენკოს ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/142

ზ. მარტიაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 ივნისი 1/143

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ივნისი 1/144

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. ნადარაიას ფოთის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ18 ივნისი 1/145

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სვიანაძის წყალტუბოს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ივნისი 1/146

ბაღდათის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ბურჯანაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ივნისი 1/147

ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ზვიადაძის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ივნისი 1/148

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ტაბაღუას თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 ივნისი 1/149

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 ივნისი 1/150

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 ივნისი 1/151

ზ. მებონიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივნისი 1/152

ნ. დოთიაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივნისი 1/153

დ. თოდრაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივნისი 1/154

მ. ჯიყაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივნისი 1/155

მ. კევლიშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 ივნისი 1/156

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 ივნისი 1/157

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

29 ივნისი 1/159

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 ივლისი 1/160

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

21 ივლისი 1/161

მოსამართლე ზ. ყვავაძის წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 ივლისი 1/162

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. სართანიას ხობის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 ივლისი 1/163

ყვარლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ო. სეფიაშვილის ლაგოდეხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 ივლისი 1/164

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

21 ივლისი 1/166

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ხ. კიკილაშვილის დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

21 ივლისი 1/167

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

7 აგვისტო 1/168

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/169

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

7 აგვისტო 1/170

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესისაბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

7 აგვისტო 1/172

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე ნ. ჩემინავას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 აგვისტო 1/173

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. აფრიდონიძისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

7 სექტემბერი 1/174

ი. ჟორჟოლიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 სექტემბერი 1/175

ჯ. კიკნაძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/176

ვ. დოლიძისათვის ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/177

ლ. ნუცუბიძისათვის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/178

შ. აბუსერიძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/179

ლ. თევზაძისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/180

თ. ბეჟანიშვილისათვის ყვარლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/181

ი. ბონდარენკოსათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/182

დ. მამისეიშვილისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/183

გ. ფუტკარაძისათვის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/184

ნ. ღონღაძისათვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/185

ხ. ბოლქვაძისათვის ლენტეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/186

თ. დგვარელისათვის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/187

გ. ზვიადაძისათვის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/188

მ. კიკნაძისათვის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/189

დ. გელაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/190

ლ. შეწირულის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/191

თ. კაკაბაძის ქედის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/192

ი. ბურჯალიანის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა დასაერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/193

ლ. მაისურაძის ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/194

ვ. ნიკოლაიშვილის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა დასაერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/195

ზ. სურმანიძის ქედის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/196

ც. კიკვაძის ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/197

ი. შავაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/198

ი. სარჯველაძის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/199

მ. კუნჭულიას ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

7 სექტემბერი 1/200

შ. აბუსერიძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/201

ლ. თევზაძისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/202

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ფუტკარაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/203

ლენტეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. ბოლქვაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/204

ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. დოლიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/205

ყვარლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/206

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბუცხრიკიძის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლედ მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/207

მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლედ მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/208

ლ. ნუცუბიძისათვის ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

7 სექტემბერი 1/209

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/210

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ღონღაძის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/211

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სვიანაძის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/212

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/213

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/214

„წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ცანავას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 18 მარტის #1/43 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

7 სექტემბერი 1/215

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად რ. კახიძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 30 ივნისის #1/55-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

7 სექტემბერი 1/216

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. ჟორჟოლიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 29 მაისის #1/123 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

7 სექტემბერი 1/217

ი. აფრიდონიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 სექტემბერი 1/218

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

7 სექტემბერი 1/219

„საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 20 იანვრის #1/5 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

7 სექტემბერი 1/220

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ჭანტურიას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 სექტემბერი 1/221

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად თ. დგვარელის მივლინების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 19 აპრილის #1/82-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

15 სექტემბერი 1/222

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

15 სექტემბერი 1/223

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

16 სექტემბერი 1/224

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

16 სექტემბერი 1/226

„საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 სექტემბერი 1/227

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 სექტემბერი 1/228

„ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ზვიადაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 1 აგვისტოს #1/127 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

16 სექტემბერი 1/229

იუსტიციის უმაღლესი სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

16 სექტემბერი 1/230

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

28 სექტემბერი 1/231

მ. კოზმავას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

28 სექტემბერი 1/232

2009 წლის სექტემბრის თვის მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/233

ფოთის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მ. ჟვანიას მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 12 ივნისის #1/37-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/234

ხ. ქაჯაიას ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/235

ო. მარჯანიშვილის ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/236

მ. ნიკაჭაძის ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/237

ს. შაინიძის შუახევის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/238

ა. გოგუაძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/239

ა. შენგელიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/240

ი. ზარქუას ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/241

ჯ. ბეჟანიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/242

თ. ქათამაძის მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/243

მ. შოშიაშვილის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/244

გ. ლიპარტელიანის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/245

ვ. თორდიას სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/246

ლ. არხოშაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/247

ლ. თედორაძის წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/248

ვ. ფორჩხიძის ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/249

ჯ. აქირთავას გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/250

ლენტეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯანხოთელის ცაგერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/251

მ. ცერცვაძის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/252

ნ. ჯაშიაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/253

ლ. დუიშვილის ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/254

ფ. ბასილაიას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/255

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/256

თ. სიხარულიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/257

მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/258

ო. ჯორბენაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/259

ლ. ჭუმბურიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/260

მ. ფარცვანიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/261

ქ. დუგლაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/262

ნ. გიგიტაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/263

რ. ჭანტურიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/264

ლ. ორკოდაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/265

ნ. კალანდაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/266

თ. მუხრანელის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/267

ლ. კალიჩენკოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/268

ზ. რუხაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/269 ‘

მ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/270

მ. ფუხაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

5 ოქტომბერი 1/271

ზ. კვარაცხელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისშესახებ

5 ოქტომბერი 1/272

ლ. ჯანუყაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/274

მ. ფუხაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/275

ჯ. ბეჟანიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/276

ვ. ფორჩხიძის ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/277

ლ. დუიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/278

ლ. თედორაძის ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/279

თ. სვანიძის წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/280

მ. სირაძის ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/281

თ. სიხარულიძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/282

ნ. ჯაშიაშვილის ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/283

მ. შოშიაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/284

ო. ჯორბენაძის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/285

ნ. გიგიტაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/286

ქ. დუგლაძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/287

ლ. ორკოდაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/288

მ. ცერცვაძის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/289

ნ. გვარამაძის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/290

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ცერცვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/291

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ორკოდაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/292

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. დუგლაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/293

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. გიგიტაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/294

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ო. ჯორბენაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/295

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. შოშიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/296

ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯაშიაშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/297

ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. სიხარულიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/298

ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/299

წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/300

ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თედორაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/301

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. დუიშვილის ახმეტის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/302

ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. ფორჩხიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/303 `

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

9 ოქტომბერი 1/304

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/305

თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ე. ოსაძის წყალტუბოს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/306

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ხურციძის ხარაგაულის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/307

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/308

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“

9 ოქტომბერი 1/309

სასამართლოების ბეჭდებისა და შტამპების ფორმების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 აპრილის #1/72-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/310

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ


16 ოქტომბერი 1/311

ე. ყანჩელის გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/312

ი. გვაგვალიას გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/313

ვ. სართანიას გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/314

გ. ბეჭვაიას ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/315

დ. დუმბაძის სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/316

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/318

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ი. ადეიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

16 ოქტომბერი 1/319

ი. ადეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/320

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 10 ნოემბრის #1/242-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/321

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 20 იანვრის #1/5 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/322

ჯ. კოპალიანისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/323

გ. ქირიასათვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/324

მ. მესხიშვილისათვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/325

მ. ახვლედიანისათვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/326

ზ. ესებუასათვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/327

ლ. ნოზაძისათვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/328

ქ. ჯაჭვაძისათვის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/329

ა. ხუროძისათვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/330

ლ. ტყემალაძისათვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/331

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

16 ოქტომბერი 1/332

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/254-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 ოქტომბერი 1/333

მ. ფხაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ


19 ოქტომბერი 1/335

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ქირიას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/336

გ. ქირიასთვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/337

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. მესხიშვილის თბილისის საქალაქოსა სამართლოში მივლინების შესახებ


19 ოქტომბერი 1/338

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ახვლედიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/339

მ. ახვლედიანისთვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


19 ოქტომბერი 1/340

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 ოქტომბერი 1/341

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ნოზაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


19 ოქტომბერი 1/342

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/343

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. ადეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/344

ს. მეთოფიშვილისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/345

გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

19 ოქტომბერი 1/346

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუასათვის დანამატის დაწესების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/347

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/348

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის მივლინების შესახებ

19 ოქტომბერი 1/349

ნ. კორძაძის გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

19 ოქტომბერი 1/350

ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

22 ოქტომბერი 1/351

ნ. კორძაძისათვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

22 ოქტომბერი 1/352

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 ოქტომბერი 1/353

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ავალიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 ოქტომბერი 1/354

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 13 მარტის #1/38 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის

22 ოქტომბერი 1/355

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

22 ოქტომბერი 1/356

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მ. ახვლედიანისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

22 ოქტომბერი 1/357

წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ცანავას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/358

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესისაბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/359

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიას მარტვილის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/360

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/361

გ. აბუსერიძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/362

შ. ყაველაშვილის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/363

გ. ქაშაკაშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/364

ხ. ნადიბაიძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/365

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ყაველაშვილის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/366

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/367

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. ნადიბაიძის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/368

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. აბუსერიძის ქუთაისის საქალაქო და წყალტუბოს რაიონულ სასამართლოებში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/369

წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/370

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ვ. წიკლაურის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/371

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების

30 ოქტომბერი 1/372

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. ჩემიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/373

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. მეშველიანის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/374

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სვიანაძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/375

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. მარტიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/376

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე კ. გოცირიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/377

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ე. ზარნაძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/378

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ქოჩიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/379

„ლ. ქოჩიაშვილისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 1 აგვისტოს #1/142 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/380

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თევზაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/381

ლ. თევზაძისათვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/382

დ. მამისეიშვილისათვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/383

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. წიკლაურის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/384

მ. წიკლაურისათვის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/385

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

30 ოქტომბერი 1/386

„ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 18 ნოემბრის #1/213 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/388

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

13 ნოემბერი 1/389

ო. შენგელიას საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

13 ნოემბერი 1/390

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

13 ნოემბერი 1/391

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

13 ნოემბერი 1/392

„თბილისის საქალაქო სასამართლოში თანაშემწე ლ. ჭანტურიას და სხდომის მდივნის მ. ცაცუას მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 29 აპრილის #1/83 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

20 ნოემბერი 1/393

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

20 ნოემბერი 1/394

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

20 ნოემბერი 1/395

„საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 20 იანვრის #1/5 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

1 დეკემბერი 1/396

ნ. გიგიტაშვილისათვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/397

ს. პავლიაშვილისათვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/398

ვ. დოლიძისათვის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/399

მ. სირაძისთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/400

ქ. დუგლაძისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/401

გ. ებანოიძისთვის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/402

ლ. ჩხიკვაძისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/403

მ. ღვინიაშვილისთვის მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/404

ლ. გვარამიასთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/405

მ. შოშიაშვილისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/406

ლ. ორკოდაშვილისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/407

ნ. ჯაშიაშვილისთვის ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/408

ნ. ღონღაძისთვის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/409

ლ. დუიშვილისთვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 დეკემბერი 1/410

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. წიკლაურის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 დეკემბერი 1/411

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. გაბინაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 დეკემბერი 1/412

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ყაველაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 დეკემბერი 1/413

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. ნადიბაიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

1 დეკემბერი 1/414

ლ. ხუციშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/415

თ. ყაჭეიშვილის დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/416

ნ. ზვიადაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/417

რ. პერანიძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/418

მ. მაისურაძის თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/419

ე. ოსაძის თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/420

ლ. ოთარაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

1 დეკემბერი 1/421

ნ. ნემსიწვერიძის ახმეტის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

2 დეკემბერი 1/422

ოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. გიგიტაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/423

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. პავლიაშვილის მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლედ მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/424

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სირაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/425

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. დუგლაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/426

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ჩხიკვაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/427

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლ მ. ღვინიაშვილის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/428

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. გვარამიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/429

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. შოშიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/430

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ორკოდაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/431

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯაშიაშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/432

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ღონღაძის ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/433

ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. დუიშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/434

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ურთმელიძის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/435

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ე. გაბრიჩიძის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/436

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. გორგოძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/437

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. სვიანაძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/438

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ტაბაღუას თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/439

დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. მჭედლიშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/440

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

2 დეკემბერი 1/441

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ახვლედიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 დეკემბერი 1/442

მ. ახვლედიანისთვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი 1/443

მ. გაბინაშვილისთვის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი 1/444

მ. წიკლაურისთვის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი 1/445

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თევზაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 დეკემბერი 1/446

ლ. თევზაძისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი 1/447

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

2 დეკემბერი 1/448

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე ნ. შალამბერიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 დეკემბერი 1/449

გ. ებანოიძისთვის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

8 დეკემბერი 1/450

დ. დუმბაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

8 დეკემბერი 1/451

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 18 ნოემბრის #1/212 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

8 დეკემბერი 1/452

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

8 დეკემბერი 1/453

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 დეკემბერი 1/454

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

8 დეკემბერი 1/455

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/207-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

8 დეკემბერი 1/456

სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლისა) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ

18 დეკემბერი 1/458

ი. სარჯველაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

18 დეკემბერი 1/460

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 დეკემბერი 1/461

ც. მაისურაძისთვის დაკისრებული ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

18 დეკემბერი 1/462

გ. ჯეირანაშვილისთვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

18 დეკემბერი 1/463

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

31 დეკემბერი 1/464

ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

31 დეკემბერი 1/465

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. აბშილავას მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

31 დეკემბერი 1/466

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

31 დეკემბერი 1/467

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ