2008 წელი

16 იანვარი 1/1

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

16 იანვარი 1/2

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებსაქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/205-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

16 იანვარი 1/3

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 იანვარი 1/4

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 იანვარი 1/5

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 8 იანვრის #1/2-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

16 იანვარი 1/6

სარჩელის, პასუხისა (შესაგებელისა) და საჩივრის ფორმათა ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

16 იანვარი 1/7

საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

16 იანვარი 1/8

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

22 იანვარი 1/10

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

22 იანვარი 1/11

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

22 იანვარი 1/12

საპროცესო კანონმდებლობაში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

22 იანვარი 1/13

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

22 იანვარი 1/14

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. ჭინკორაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/15

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ლ. კირვალიძის მოსამართლის თანაშემწის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/16

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 10 ნოემბრის #1/242-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

22 იანვარი 1/17

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/18

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/19

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/20

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 იანვარი 1/21

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 თებერვალი 1/22

საქმისწარმოების ფორმათა ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

12 თებერვალი 1/23

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

12 თებერვალი 1/24

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კრედიტორული დავალიანების შესახებ

12 თებერვალი 1/25

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ა. ოგანესიანისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 თებერვალი 1/26

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/258-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

12 თებერვალი 1/27

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 22 იანვრის #1/11 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის შესახებ

12 თებერვალი 1/28

ლ. შეწირულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

20 თებერვალი 1/29

ა. ალექსანიანის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

22 თებერვალი 1/30

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. დემეტრაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 თებერვალი 1/31

ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

22 თებერვალი 1/32

საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ

7 მარტი 1/33

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

7 მარტი 1/34

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/258-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

7 მარტი 1/35

დ. ჯუღელისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

13 მარტი 1/36

შ. მჭედლიშვილისათვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

13 მარტი 1/37

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ჯ. მორგოშიას მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

13 მარტი 1/38

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ

18 მარტი 1/40

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ყუფარაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 მარტი 1/41

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

18 მარტი 1/42

ჟურნალ `საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი~-ს გამოქვეყნების თაობაზე

18 მარტი 1/43

წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ცანავას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 მარტი 1/44

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 მარტი 1/46

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

26 მარტი 1/47

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

26 მარტი 1/48

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

26 მარტი 1/50

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე

7 აპრილი 1/51

საჩხერის რაიონული სასამართლოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

14 აპრილი 1/53

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

16 აპრილი 1/54

დ. ანანიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

17 აპრილი 1/55

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

23 აპრილი 1/56

ა. ჩოგოვაძისთვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

23 აპრილი 1/57

საქმისწარმოების ფორმათა ნიმუშების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

23 აპრილი 1/58

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

23 აპრილი 1/59

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/60

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. ღურწკაიას წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/61

ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჩალათაშვილის ყვარლის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/62

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჯაშიაშვილის ყვარლის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/63

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ნიკურაძის მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/64

ც. მოსიძისათვის ბაღდათის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

23 აპრილი 1/65

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დ. მჭედლიშვილის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

23 აპრილი 1/66

ლ. ხუციშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აპრილი 1/67

ნ. ქუთათელაძის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 აპრილი 1/68

ლ. თევზაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 აპრილი 1/69

დ. მამისეიშვილის ქედას რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 აპრილი 1/70

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 აპრილი 1/71

თ. გოგოხიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

29 აპრილი 1/72

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. მშვენიერაძის საგარეჯოს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/73

დ. მამისეიშვილისათვის ქედას რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 აპრილი 1/74

ქედას რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მამისეიშვილის შუახევის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/75

ა. შენგელიას ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

29 აპრილი 1/76

თ. გოგოხიასთვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

29 აპრილი 1/77

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ერემაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/78

ქედას რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. კაკაბაძის მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/79

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. გურგუჩიანის ლენტეხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

29 აპრილი 1/80

ვ. მშვენიერაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

5 მაისი 1/81

წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

5 მაისი 1/82

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

5 მაისი 1/83

ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/85

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

8 მაისი 1/86

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

8 მაისი 1/87

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

8 მაისი 1/88

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

8 მაისი 1/89

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს 1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

8 მაისი 1/90

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოში) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

8 მაისი 1/91

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/92

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/93

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/94

სოხუმის საქალაქო და სოხუმის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

8 მაისი 1/95

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 22 იანვრის #1/11 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

8 მაისი 1/96

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

13 მაისი 1/97

მოსამართლის პროფესიული დღის აღსანიშნავად საჭირო ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

13 მაისი 1/98

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

19 მაისი 1/100

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რ. ნადოისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

6 ივნისი 1/101

თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატის სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

6 ივნისი 1/103

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

17 ივნისი 1/105

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

1 ივლისი 1/107

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 ივლისი 1/108

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ივლისი 1/109

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. კიკილაშვილის დედოფლისწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ივლისი 1/110

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მაისურაძის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ივლისი 1/111

ლ. არჩვაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

1 ივლისი 1/112

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. დარისპანაშვილის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ივლისი 1/113

ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კაჭკაჭაშვილის ასპინძის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ივლისი 1/114

ასპინძის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლონდარიძისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 ივლისი 1/115

გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ქირიას მივლინების შესახებ

10 ივლისი 1/116

წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 5 მაისის #1/81 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

10 ივლისი 1/117

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

15 ივლისი 1/118

საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოში) სისტემაში სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

15 ივლისი 1/119

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ქათამაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 ივლისი 1/120

ქედას რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მამისეიშვილის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 ივლისი 1/121

ქედას რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. სურმანიძის ქობულეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 ივლისი 1/122

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

1 აგვისტო 1/125

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

1 აგვისტო 1/126

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ქუთათელაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/127

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ზვიადაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/128

გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ქირიას ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/129

მოსამართლე გ. ქირიასთვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/130

წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/131

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. ოქროპირაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 31 მაისის #1/102-2007 და `მოსამართლე მ. ოქროპირაშვილისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 31 მაისის #1/104-2007 გადაწყვეტილებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/132

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/258-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1 აგვისტო 1/133

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

1 აგვისტო 1/134

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ დანიშვნის შესახებ

1 აგვისტო 1/135

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 ივნისის #1/107-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/136

მ. კიკნაძისთვის ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/137

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. მშვენიერაძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/138

ვ. მშვენიერაძისთვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/139

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დ. მჭედლიშვილის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 23 აპრილის #1/65 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/140

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/254-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე

1 აგვისტო 1/141

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ქოჩიაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/142

ლ. ქოჩიაშვილისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/143

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ყვავაძის ჩხოროწყუს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/144

ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 5 მაისის #1/83 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/145

თ. ძიმისტარაშვილისთვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 26 დეკემბრის #1/294-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/146

გ. ბერაიასთვის ბორჯომის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/147

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. თოთოსაშვილის აბაშის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/148

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ჩოგოვაძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/149

მარნეულის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის მ. წიკლაურის თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 აგვისტო 1/150

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ძიმისტარაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 14 სექტემბრის #1/179-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 აგვისტო 1/151

ლ. თევზაძისთვის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 აგვისტო 1/152

დ. ლონგურაშვილის დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 სექტემბერი 1/154

ნ. ჩალათაშვილის ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 სექტემბერი 1/155

ი. გიგინეიშვილის წალკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 სექტემბერი 1/156

შ. სირაძის ხობის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 სექტემბერი 1/157

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

4 სექტემბერი 1/158

ნ. ჩალათაშვილისთვის ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 სექტემბერი 1/159

ი. გიგინეიშვილისთვის წალკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 სექტემბერი 1/160

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დამტკიცების შესახებ

4 სექტემბერი 1/161

თ. ძიმისტარაშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობაში გამწესების შესახებ

4 სექტემბერი 1/162

საერთო სასამართლოების (საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გარდა) მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

4 სექტემბერი 1/163

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

4 სექტემბერი 1/164

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

4 სექტემბერი 1/165

სასამართლო რეფორმის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობის ღონისძიებების თაობაზე

30 სექტემბერი 1/166

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით კონფერენციის ჩატარების თაობაზე

30 სექტემბერი 1/167

ვ. ფორჩხიძის ვანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 სექტემბერი 1/168

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

9 ოქტომბერი 1/169

ასპინძის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლონდარიძის ადიგენის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/170

ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბურჯალიანის ონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/171

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/173

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ქათამაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/174

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯ. ბეჟანიძის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ოქტომბერი 1/175

ქობულეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ნუცუბიძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 დეკემბრის #1/265-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

9 ოქტომბერი 1/176

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. ჭინკორაშვილისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 დეკემბრის #1/268-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/177

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრების არჩევის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/178

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ე. ზარნაძის მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

20 ოქტომბერი 1/179

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

20 ოქტომბერი 1/180

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ა. ოგანესიანისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

20 ოქტომბერი 1/181

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

21 ოქტომბერი 1/182

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

24 ოქტომბერი 1/183

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

24 ოქტომბერი 1/184

პ. სილაგაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

24 ოქტომბერი 1/185

პ. სილაგაძის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

24 ოქტომბერი 1/186

თ. ძიმისტარაშვილისათვის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/187

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. ჭინკორაშვილის შუახევის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/188

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. შოშიაშვილის მივლინების შესახებ

30 ოქტომბერი 1/189

ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას მივლინების შესახებ

1 ნოემბერი 1/190

დ. შეროზიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ნოემბერი 1/191

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

7 ნოემბერი 1/192

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

7 ნოემბერი 1/193

ნ. ვაშაყმაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 ნოემბერი 1/194

მ. ხამაშურიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

7 ნოემბერი 1/195

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის მივლინების შესახებ

7 ნოემბერი 1/196

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

7 ნოემბერი 1/197

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 16 იანვრის #1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

7 ნოემბერი 1/198

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

7 ნოემბერი 1/199

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

7 ნოემბერი 1/200

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 ნოემბერი 1/201

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/202

ი. ბაღათურიას ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/203

გ. არევაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/204

დ. გვრიტიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/205

გ. ტყავაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/206

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/207

გ. ებანოიძის დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

17 ნოემბერი 1/208

ნ. მარსაგიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობაში გამწესების შესახებ

17 ნოემბერი 1/209

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 28 ნოემბრის #1/254-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების და დამატებების შეტანის თაობაზე

17 ნოემბერი 1/210

ნ. მარსაგიშვილისათვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

17 ნოემბერი 1/211

დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ებანოიძის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 ნოემბერი 1/212

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

18 ნოემბერი 1/213

ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის მივლინების შესახებ

18 ნოემბერი 1/215

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. სართანიას მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 ნოემბერი 1/216

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. მშვენიერაძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 1 აგვისტოს #1/137 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

26 ნოემბრის 1/217

ვ. მშვენიერაძისათვის მცხეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 ნოემბრის 1/218

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 ნოემბრის 1/219

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

3 დეკემბერი 1/220

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

3 დეკემბერი 1/221

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რ. ნადოის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

3 დეკემბერი 1/222

ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ო. მარჯანიშვილის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

3 დეკემბერი 1/223

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 12 თებერვლის #1/23 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

3 დეკემბერი 1/224

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

3 დეკემბერი 1/225

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

19 დეკემბერი 1/227

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

26 დეკემბერი 1/228

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/229

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

26 დეკემბერი 1/230

მ. ენუქიძისთვის მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 დეკემბერი 1/231

ლ. ძირკველიშვილის გარდაბნის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

26 დეკემბერი 1/232

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/233

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/234

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/235

სოხუმის საქალაქო და სოხუმის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/236

ნ. გუგუნაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

26 დეკემბერი 1/237

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/238

ლ. ძირკველიშვილისათვის გარდაბნის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 დეკემბერი 1/239

მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ქათამაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/240

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

26 დეკემბერი 1/241

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ