1. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #17 (2014) მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების, მართლმსაჯულების ხარისხისა და სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პატივისცემის შესახებ