News
2018 წლის 18 ივნისს დაგეგმილია გასაუბრება 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან (EN) June 13, 2018

2018 წლის 18  ივნისს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ დაგეგმილია გასაუბრება 2015 წლის 1 აგვისტოს 3 წლის ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან აღნიშნული ვადის ამოწურვის გამო.