მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების გაზომვის კვლევისათვის ევროპის საბჭოს ქვეყნებში (EN)
February 10, 2016