ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში (EN)