9. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #9 (2006) საერთაშორისო და ევროპული სამართლის ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფის საქმეში ეროვნული მოსამართლეების როლის შესახებ (EN)
January 18, 2016