16. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #16 (2013) მოსამართლეებსა და ადვოკატებს შორის ურთიერთობის შესახებ (EN)
January 18, 2016