15. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #15 (2012) მოსამართლეთა სპეციალიზაციის შესახებ (EN)
January 18, 2016