14. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #14 (2011) „მართლმსაჯულება და საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT)“ (EN)
January 18, 2016