13. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #13 (2010) მოსამართლეთა როლზე სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაში (EN)
January 18, 2016