12. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #12 (2009) და ევროპის პროკურორთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCPE) დასკვნა#4 (2009) დემოკრატიულ საზოგადოებაში მოსამართლეებსა და პროკურორებს შორის ურთიერთობის შესახებ (EN)
January 18, 2016