10. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #10 (2007) მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში (EN)
January 18, 2016